Nõva Kooli Pikapäevarühma Töökorraldus ja Päevakava

PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS JA PÄEVAKAVA

Kinnitatud direktori kk nr 7, 01.09.2016

 

Pikapäevarühma töökorralduse ja päevakava koostamise aluseks on Nõva Kooli põhimääruse § 22 lõige 2 (Nõva Vallavolikogu määrus nr 2, 16.03.2012).

1. Pikapäevarühma moodustamine

(1) Pikapäevarühmas korraldatava õppekavavälise tegevusena pakutakse õpilastele:

  • järelevalvet;
  • pedagoogilist juhendamist ja suunamist;
  • õppest vaba aja sisustamist;
  • koduste õppeülesannete täitmist;
  • huvitegevust ja huvide arendamist.

(2) Pikapäevarühma võivad kuuluda lapsevanema sooviavalduse alusel õpilased 1.- 9. klassini, õpilaskodus elavatele õpilastele on pikapäevarühma kuulumine kohustuslik.

2. Pikapäevarühma vastuvõtmine ja sellest väljaarvamine

(1) Õpilane võetakse pikapäevarühma lapsevanema avalduse või alaealiste mõjutusvahenditena seaduses sätestatud juhtudel alaealiste komisjoni otsuse alusel.

(2) Lapsevanem esitab avalduse pikapäevarühma vastuvõtmiseks hiljemalt 8. septembriks.

(3) Vajadusel võib lapsevanem esitada avalduse ka õppeperioodi jooksul.

(4) Lapsevanem märgib avaldusele aja, millal laps osaleb pikapäevarühma töös.

(5) Õpilase võib arvata pikapäevarühma tähtajaliselt õppenõukogu otsusega ja vastavast otsusest teavitatakse lapsevanemat.

(6) Pikapäevarühma õpetaja teavitab koheselt lapsevanemat telefoni teel või e-kooli kaudu õpilase omavolilisest lahkumisest pikapäevarühmast.

(7) Õpilase korduval omavolilisel lahkumisel pikapäevarühmast (5 korda kuus), kustutab kool õpilase pikapäevarühma nimekirjast ning lapsevanem tagab pärast tundide lõppemist õpilase koju viimise.

(8) Õpilase nimekirjast kustutamisest teavitatakse lapsevanemat.

(9) Pikapäevarühma õpilaste nimekiri kinnitatakse direktori käskkirjaga üheks õppeaastaks.

(10) Õppeaasta kestel arvatakse õpilane välja pikapäevarühmast lapsevanema avalduse alusel või õppenõukogu/alaealiste komisjoni otsuses määratud tähtaja möödumisel.

3. Pikapäevarühma töökorraldus

(1) Pikapäevarühma kasvataja planeerib pikapäevarühma töö oma tööpäevade kaupa ja tagab pikapäevarühmas päevakava täitmise.

(2) Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab kasvataja „Kasvatusrühma päevikus“.

(3) Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel lähtutakse:

hoolekogu ettepanekutest;

kooli õppe- ja kasvatustöö üldistest eesmärkidest;

pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest eesmärkidest;

vanemate ja laste põhjendatud soovidest;

transpordivõimalustest.

(4) Pikapäevarühma päevakava on vastavuses kooli tunniplaaniga.

(5) Pikapäevarühma tegevust võib korraldada õppekäikude, matkade vm tegevusena ka väljaspool kooli ruume: staadionil, võimlas, huvikeskuses, raamatukogus jm vastavalt rühma tegevuskavale.

(6) Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga.

(7) Pikapäevarühma õpetaja ei vastuta õpilase eest, kui õpilane lahkub pikapäevarühmast omavoliliselt.

(8) Lapsevanem vastutab, et õpilane täidab pikapäevarühma töökorraldust ja päevakava.

(9) Pikapäevarühma töökorraldusest ja päevakava rikkumisest teavitatakse lapsevanemat õpilaspäeviku või e-kooli kaudu ning kohaldatakse rikkujatele kooli kodukorras ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses  ettenähtud mõjutusvahendeid.

4. Pikapäevarühma tegevuskava

Esmaspäev: 12.05-12.50 (õp Ilona Kõiv)

13.00-13.45 MUUSIKARING (Ilona Kõiv)

14.50-16.00 (õp.Ilona Kõiv)

Teisipäev: 13.55-16.00 (õp Liivi Eevardi)

Kolmapäev: 13.55 -16.00 SPORDIRING (õp Virve Tauts)

Neljapäev: 13.55-16.00 (õp Liivi Eevardi)      

14.00-15.30 LOODUSRING (RMK)

5. Pikapäevarühma päevakava

Mänguline tegevus klassiruumis või õuealal (sõltuvalt ilmastikust) - 13.00-14.00

Ettevalmistus õppetundideks - 14.00 – 14.40

Söögivahetund - 14.40 – 15.00

Käeline ja mänguline tegevus, jalutuskäigud õues - 15.00 - 16.00

Ringitundides osalemine vastavalt tegevuskavale

5. Rakendamine

 

(1) Käskkiri jõustub alates 01.09.2016.a.

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald