Nõva Kooli loodushariduse süvaõppe programm õppeaastaks 2017-2018

NÕVA KOOLI LOODUSHARIDUSE SÜVAÕPPE PROGRAMM

ÕPPEAASTAKS 2017-2018 

Nõva Kool on loodusharidust väärtustav kool. Meie kooli õppeaasta loodusõppeprogrammi sisu lähtub:

 • alushariduse ja põhikooli riiklikust õppekavast
 • loodusprojektide eesmärkidest ja tegevustest
 • loodusringi töö sisust
 • õuesõppe võimalustest
 • Nõva RMK looduskeskuse pakutavatest õppeprogrammidest
 • vabariiklikest metsa- ja loodusviktoriinidest, loodusfoto konkurssidest

Praeguse põlvkonna kohustus on anda tulevastele põlvedele üle vähemalt sama hea või isegi veelgi parem elukeskkond kui meil täna kasutada on. Seetõttu on oluline, et keskkonnahoidu panustaksid oma võimaluste kohaselt ühiskonna kõik liikmed. Looduse hoidmine ja keskkonnast hoolimine algab inimeste teadmistest ja hoiakutest.

Ümbritsevat elukeskkonda hoiab kõige paremini teadlik inimene. Kujundame mõtteviisi, mis oleks aluseks keskkonnarikkuste tundmisel, hoidmisel ja kaitsmisel.

Õppeaasta õppekava läbivaid teemasid käsitleme aktiivõppemeetodil ja läbi vahetute kogemuste saamise. Meie eesmärgiks on tõsta koolipere keskkonnateadlikkust ning looduses ja uutes situatsioonides käitumise oskust. Soovime, et meie õpilased suudavad mõista kooslustes liikide erilisust, olulisust ja vajalikkust, oskavad end näha ühe liigina looduses ning teavad, milliseid positiivseid või negatiivseid tagajärgi võib tuua nende tegevus ja käitumine. Ühistegevused erinevates situatsioonides on parim viis suhtlemisoskuse arendamiseks.

Vahetu keskkond on efektiivseim viis tundma õppida looduse eripärasid ning selle tähtsust inimkonnale. See võimaldab igal lapsel sügavamalt mõista maailma, selle toimimist ja hoidmist, sest teadmistest tekib lugupidamine.

Kasutame loodusainete tundide läbiviimiseks õuesõppe klassi ja vahetut loodust. Õuesõpe on mitmekesine teadmiste omandamise vorm, kus saab kasutada nii aktiiv-, probleem- kui ka avastusõpet ja neid omavahel põimida. Samuti saab õuesõppega erinevaid õppeaineid lõimida: õues on võimalus näha, et kõik on kõigega seotud, erinevate õppeainete integratsioon jõuab reaalselt iga lapseni.

Oma kodupaigast saab alguse iga väikese inimese tutvumine maailmaga, seepärast väärtustame oma hinnalist elukeskkonda.

Püüame stimuleerida õpetajate erialast täiendamist ja loodusainete õpetamise arendamist ja kaasajastamist ning meie elukeskkonna looduslike rikkuste kasutamist. Oluliseks peame koostööd kogukonna aktiivsete inimestega ja Nõva RMK looduskeskuse töötajatega.

ÕPPEKAVA AINEVALDKOND „LOODUSAINED“

Üldalused

Loodusteaduslik pädevus

Loodusainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane loodusteaduslik pädevus, st suutlikkus väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; oskus vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnas eksisteerivaid objekte, nähtusi ning protsesse, märgata ja määratleda elukeskkonnas esinevaid probleeme, neid loovalt lahendada, kasutades loodusteaduslikku meetodit; väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; hinnata looduses viibimist.

Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:

1) tunneb huvi ümbritseva elukeskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia saavutuste vastu ning on motiveeritud edasisteks õpinguteks;

2) vaatleb, analüüsib ning selgitab elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid protsesse, leiab nendevahelisi seoseid ning teeb järeldusi, rakendades loodusainetes omandatud teadmisi ja oskusi;

3) oskab märgata, sõnastada ja lahendada loodusteaduslikke probleeme, kasutades loodusteaduslikku meetodit ning loodusteaduslikku terminoloogiat suulises ja kirjalikus kõnes;

4) oskab esitada uurimisküsimusi, plaanida ja korraldada eksperimenti ning teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi;

5) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks erinevaid allikaid, sh veebimaterjale, analüüsib ning hindab neis sisalduva info tõepärasust;

6) oskab teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada, kasutades loodus- ning sotsiaalainetes omandatud teadmisi ja oskusi ning arvestades kujundatud väärtushinnanguid;

7) mõistab loodusteaduste tähtsust teaduse ja tehnoloogia arengus ning teab valdkonnaga seotud elukutseid;

8) väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist ning järgib tervislikke eluviis.

NÕVA RMK LOODUSKESKUSE ÕPPEPROGRAMMID

Osaleme järgmistes Nõva RMK looduskeskuse õppeprogrammides:

Vanajõe jutustusseptember 2017

Programm tutvustab looderanniku veekogusid (jõgesid, järvi, merd) ning nende elustikku. Matkame Vanajõe ja Allikajärve juurest Uuejõe ja mereni. Räägime vee- elustikust ja vee liikumisest looduses.

1.-3. klass
4.-6. klass

Tuli metsasoktoober 2017

Programmi eesmärk on muuta mets osalejatele elavaks, omaseks ja mõistetavaks ning kujundada positiivset hoiakut, austust ning vastutustunnet elus- ja eluta looduse suhtes. Tutvutakse erinevas vanuses põlendikega ning metsa taastumisega pärast põlengut.

1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass

Kui puud räägiksidnovember 2017

Metsas on palju vanu puid, kes oskavad jutustada huvitavaid lugusid. Matka käigus kuulatame puude jutustust. Kohtume puu vanaisa- vanaemaga. Metsa lasteaiaga. Püüame arvata, miks puu „nutab“. Loodus muutub seeläbi lapsele omaseks ja mõistetavaks.

Eelkool
1.-3. klass

Metsarahva kevadised toimetusedaprill 2018

Programmi käigus uuritakse, kuidas elavad erinevad metsaelanikud kevadel, kuidas nad on pika ja külma talve üle elanud ning mis ootab neid ees suvisel perioodil.

Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass

Mis on kõige parem tee? - mai 2018

Programm tutvustab nõmmemännikus kasvavaid ravimtaimi ja nende kasutamist. Õpitakse, millised on mürgised taimed ja millised mitte.

Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
 

PROJEKTITÖÖ 

Osaleme Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektis "Õppeprogramm - aktiivne õppevorm"

lasteaialapsed ja 1. -9. klass, september 2016

Projekti eesmärgid:

 • Õppeaasta õppekava läbivate teemade käsitlemine aktiivõppemeetodil ja läbi vahetute kogemuste saamise õppeprogrammidest.
 • Lasteaialapsed ja õpilased tunnevad, väärtustavad ning hoiavad loodust ja oskavad oma teadmisi igapäevaelus rakendada. Ümbritsevat elukeskkonda hoiab kõige paremini teadlik inimene.
 • tavapärase õppetöö mitmekesistamine ja koolitundides õpitu kinnistamine

Projekti „Õppeprogramm – aktiivne õppevorm“ tegevus- ja ajaplaan

Projekti tegevused

Tegevuste detailsem kirjeldus

Tegevuse tüüp

Väljund või tulemus

Tegevuste kestvus kuni

Projekti eesmärkide ja tegevuskava tutvustamine sihtrühmadele.

Informatsiooni edastamine kogunemistel, töökoosolekutel, lastevanemate koosolekutel ja kooli kodulehel.

Õppekäikudel

osalemine

Kõik osapooled on teadlikud ja tööülesanded jagatud.

2017 september

 

Põhikooli õpilaste õppeprogrammides osalemine.

Õppeprogrammid Tartu Ülikooli Botaanikaaias ja Mäe Loodusmajas.

Õppekäikudel osalemine

Oleme teadlikumad erinevate elukeskkondadega ja taimekooslustega ning taimede teekondadega meie toidulaual. Lõuna-Eesti loodusmaastik ja kooslus erineb oluliselt Läänemaal olevaga. Peame oluliseks tutvuda nende valitud õppeprogrammidega.

2017 september

Lasteaialaste õppeprogrammis osalemine.

Osalemine Matsalu Looduskeskuse õppeprogrammis "Kured lähevad, kurjad ilmad..."

Õppekäikudel osalemine

Osalemine õppeprogrammis ja linnuvaatlustorni külastamine.

2017 september

Tagasisideküsimustikud ja aruande koostamine ning esitamine

Tagasisideküsimustike analüüs, nõuetekohase aruande esitamine

Õppekäikudel osalemine

Õppekava nõuete täitmine, uute teadmiste omandamine aktiivõppemeetodil.

2017 oktoober

Osaleme projektis „Tere Kevad!“

lasteaialapsed, 1.-9. klass

märts- mai 2017

Projekti eesmärgid:

 • pakkuda veebipõhise õppe võimalust nooremale koolieale ja eelkooliealistele
 • pakkuda õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Meie eesmärgiks on pakkuda seda järjepidevalt igal kevadel, et õpetajad saaksid kevadvaatlustes osalemist oma tööplaanides planeerida juba kooliaasta alguses
 • lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast.

OLÜMPIAADID

Eesmärgid:

 • õpilastes huvi tekitamine ja süvendamine loodusainete vastu ja nende populariseerimine laiemalt
 • võimekate ja loodusainetest huvitatud õpilaste avastamine ja nende arengu toetamine selles valdkonnas
 • õpilastele võimaluse andmine teadmiste ja oskuste võrdlemiseks
 • loodusainete uute arengusuundade ja uurimismeetodite ning vahendite tutvustamine

Õppeaasta tegevused:

 1. maakondlik bioloogiaolümpiaad (veebruar 2018)
 2. maakondlik geograafiaolümpiaad

LOODUSFOTO KONKURSID 

Eesmärgid:

 • loodusfotograafia populariseerimine
 • looduse igapäevaelu vahendades äratame huvi looduse tundmise ja kaitsmise vastu
 • oskame loodusfoto sisulist külge väärtustada enam kui tema tehnilist külge
 • oskame vahendada teistele inimestele loodust oma eheduses ja loomulikkuses
 • vähendab võõrandumist loodusest
 • pildistatavate liikide käitumise üha parem tundmaõppimine aitab meie endi käitumist sobivaks kohandada
 • loodusfotograafia koolituse läbiviimine
 • innustada õpilasi osalema erinevatel loodusfoto konkurssidel 

Õppeaasta tegevused:

 1. Loodusfotograafia koolitus
 2. „Eesti Looduse” vabariiklik fotovõistlus (sept – okt 2017)
 3. Aasta looduse foto vabariiklik konkurss (veebr – märts 2018)
 4. Koolisisene loodusfoto konkurss „......................“ (sept 2017 - aprill 2018)

LOODUSVIKTORIINID

Eesmärgid:

 • huvi tekitamine Eestimaa eripärase looduse vastu
 • tõsta õpilaste keskkonnaalaseid teadmisi
 • suurendada õpilaste huvi loodusainete õppimise vastu
 • anda õpilastele võimalus võrrelda oma teadmisi ja oskusi eakaaslastega

Õppeaasta tegevused:

 1. koolisisene loodusviktoriin II ja III kooliaste ( I – IV õppeveerand )
 2. koolisisene viktoriin lasteaialastele (okt 2017)
 3. rahvusvaheline viktoriin „Noored Euroopa metsades” osalemine alates 15. aastaselt (märts-mai). Osalemine vähemalt kahes voorus.
 4. RMK metsaviktoriin ( aprill ) II ja III kooliaste 

LOODUSRING 

Eesmärgid:

 • tutvustada õpilastele elusloodust kõigis tema avaldumisvormides
 • kasvatada õpilastes sallivust kõige elava suhtes
 • võimaldada õpilastele aktiivset ja maailmapilti laiendavat tegevust looduses
 • kujundada õpilastes loodust ja keskkonda säästvaid eluviise

Tunnis kasutatakse erinevaid meetodeid:

 • seminar, rollimäng, iseseisev töö infokandjatega, keskkonnamängud, loodusfilmide vaatamine ja arutelu
 • praktilised tööd– uurimused, vaatlused, katsed, praktikumid
 • õppekäigud

Loodusringis osalevad 1.-2. kooliastme õpilased ja juhendajateks on Nõva RMK looduskeskuse töötajad.

Loodusring toimub kaks korda kuus.

TEE- JA RAVIMTAIMEDE JA MARJADE KOGUMINE, KUIVATAMINE JA PAKENDAMINE 

Eesmärgid:

 • erinevate õppeainete lõimumine
 • käelise tegevuse arendamine
 • majandustegevusest algteadmiste saamine
 • koguda oma kooli söökla tarvis erinevate taimeteede materjale
 • metsas kasvavate tee- ja ravimtaimede ning marjadetundmaõppimine

Õppeaasta tegevused:

 1. tee- ja ravimtaimede ning kuivatatud marjade pakendite õmblemine
 2. pakendite markeeringute valmistamine
 3. marjade ja taimede kogumine, kuivatamine, pakendamine ja markeerimine

LOODUSKALENDRI KOOSTAMINE

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald