Nõva Kooli loodushariduse süvaõppe programm õppeaastaks 2016-2017

Nõva Kool on loodusharidust väärtustav kool. Meie kooli õppeaasta loodusõppeprogrammi sisu lähtub:

 • alushariduse ja põhikooli riiklikust õppekavast

 • loodusprojektide eesmärkidest ja tegevustest

 • loodusringi töö sisust

 • õuesõppe võimalustest

 • Nõva RMK looduskeskuse pakutavatest õppeprogrammidest

 • vabariiklikest metsa- ja loodusviktoriinidest, loodusfoto konkurssidest

Praeguse põlvkonna kohustus on anda tulevastele põlvedele üle vähemalt sama hea või isegi veelgi parem elukeskkond kui meil täna kasutada on. Seetõttu on oluline, et keskkonnahoidu panustaksid oma võimaluste kohaselt ühiskonna kõik liikmed. Looduse hoidmine ja keskkonnast hoolimine algab inimeste teadmistest ja hoiakutest.

Ümbritsevat elukeskkonda hoiab kõige paremini teadlik inimene. Kujundame mõtteviisi, mis oleks aluseks keskkonnarikkuste tundmisel, hoidmisel ja kaitsmisel.

Õppeaasta õppekava läbivaid teemasid käsitleme aktiivõppemeetodil ja läbi vahetute kogemuste saamise. Meie eesmärgiks on tõsta koolipere keskkonnateadlikkust ning looduses ja uutes situatsioonides käitumise oskust. Soovime, et meie õpilased suudavad mõista kooslustes liikide erilisust, olulisust ja vajalikkust, oskavad end näha ühe liigina looduses ning teavad, milliseid positiivseid või negatiivseid tagajärgi võib tuua nende tegevus ja käitumine. Ühistegevused erinevates situatsioonides on parim viis suhtlemisoskuse arendamiseks.

Vahetu keskkond on efektiivseim viis tundma õppida looduse eripärasid ning selle tähtsust inimkonnale. See võimaldab igal lapsel sügavamalt mõista maailma, selle toimimist ja hoidmist, sest teadmistest tekib lugupidamine.

Kasutame loodusainete tundide läbiviimiseks õuesõppe klassi ja vahetut loodust. Õuesõpe on mitmekesine teadmiste omandamise vorm, kus saab kasutada nii aktiiv-, probleem- kui ka avastusõpet ja neid omavahel põimida. Samuti saab õuesõppega erinevaid õppeaineid lõimida: õues on võimalus näha, et kõik on kõigega seotud, erinevate õppeainete integratsioon jõuab reaalselt iga lapseni.

Oma kodupaigast saab alguse iga väikese inimese tutvumine maailmaga, seepärast väärtustame oma hinnalist elukeskkonda.

Püüame stimuleerida õpetajate erialast täiendamist ja loodusainete õpetamise arendamist ja kaasajastamist ning meie elukeskkonna looduslike rikkuste kasutamist. Oluliseks peame koostööd kogukonna aktiivsete inimestega ja Nõva RMK looduskeskuse töötajatega.

ÕPPEKAVA AINEVALDKOND „LOODUSAINED“

Üldalused

Loodusteaduslik pädevus

Loodusainete õpetamise eesmärk põhikoolis on kujundada õpilastes eakohane loodusteaduslik pädevus, st suutlikkus väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; oskus vaadelda, mõista ning selgitada loodus-, tehis- ja sotsiaalkeskkonnas eksisteerivaid objekte, nähtusi ning protsesse, märgata ja määratleda elukeskkonnas esinevaid probleeme, neid loovalt lahendada, kasutades loodusteaduslikku meetodit; väärtustada looduslikku mitmekesisust ning vastutustundlikku ja säästvat eluviisi; hinnata looduses viibimist.

Loodusainete õpetamise kaudu taotletakse, et põhikooli lõpuks õpilane:

1) tunneb huvi ümbritseva elukeskkonna, selle uurimise ning loodusteaduste ja tehnoloogia saavutuste vastu ning on motiveeritud edasisteks õpinguteks;

2) vaatleb, analüüsib ning selgitab elukeskkonna objekte, nähtusi ja elukeskkonnas toimuvaid protsesse, leiab nendevahelisi seoseid ning teeb järeldusi, rakendades loodusainetes omandatud teadmisi ja oskusi;

3) oskab märgata, sõnastada ja lahendada loodusteaduslikke probleeme, kasutades loodusteaduslikku meetodit ning loodusteaduslikku terminoloogiat suulises ja kirjalikus kõnes;

4) oskab esitada uurimisküsimusi, plaanida ja korraldada eksperimenti ning teha tõendusmaterjali põhjal järeldusi;

5) kasutab loodusteaduste- ja tehnoloogiaalase info hankimiseks erinevaid allikaid, sh veebimaterjale, analüüsib ning hindab neis sisalduva info tõepärasust;

6) oskab teha igapäevaelulisi elukeskkonnaga seotud otsuseid ja neid põhjendada, kasutades loodus- ning sotsiaalainetes omandatud teadmisi ja oskusi ning arvestades kujundatud väärtushinnanguid;

7) mõistab loodusteaduste tähtsust teaduse ja tehnoloogia arengus ning teab valdkonnaga seotud elukutseid;

8) väärtustab elukeskkonda kui tervikut, sellega seotud vastutustundlikku ja säästvat käitumist ning järgib tervislikke eluviis.

NÕVA RMK LOODUSKESKUSE ÕPPEPROGRAMMID

Osaleme järgmistes Nõva RMK looduskeskuse õppeprogrammides:

Loodusega koos – oktoober 2016

Programmi eesmärk on lähendada inimest loodusega, mõtestada looduse rolli inimese jaoks ja teadvustada nii looduskaitset kui ka loodust hoidvat käitumisjuhiseid.

Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass

Metsarahva kevadised toimetused – aprill 2017

Programmi käigus uuritakse,  kuidas elavad erinevad metsaelanikud kevadel, kuidas nad on pika ja külma talve üle elanud ning mis ootab neid ees suvisel perioodil.

Eelkool
1.-3. klass
4.-6. klass
7.-9. klass

Kasetohtlane ja Männikorplane – september 2016

Programmi eesmärk on tundma õppida metsataimi, söödavaid ja mürgiseid seeni ning marju.

Eelkool
1.-3. klass

Maa, mis tõuseb merest – jaanuar 2017

Programmi käigus tutvustatakse geoloogilisi protsesse ranniku kujunemisel ja Neugrundi meteoriidikraatri avastamislugu.

4.-6. klass
7.-9. klass

Seljakotiprogramm - Orienteerumisrada: märka loodust! – september 2016

Kui sind huvitab metsas liikumine, kuid matkal oled juba käinud, siis meilt saad orienteerumise algteadmised. Orienteerumisrajale suundujale anname kaasa kaardi ja kompassi ning selgitame, kuidas neid kasutada. Metsaretk saab uue mõtte ja tähelepanu muutub teravamaks.

4.-6. klass
7.-9. klass

Elu Läänemere ääres – mai 2017

Eesti asub põnevas kohas. Põhjast ja läänest uhub randa Läänemeri. Läänemeri on küll väike võrreldes ookeaniga, kuid tema mõju ümbritsevale loodusele, ka inimesele, on suur. Uurime, kuidas me teineteist mõjutame.

1.-3. klass
4.-6. klass

7.-9. klass

PROJEKTITÖÖ

Osaleme Keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnateadlikkuse lihtsustatud programmis – projekt „Tarkust ja põnevust õppeprogrammidest“

lasteaialapsed ja 1. -9. klass, september 2016

Projekti eesmärgid:

 • õppekava läbivate teemade käsitlemine läbi põnevate tegevuste

 • uute teadmiste ja avastamisrõõmude saamine metsas, soodes ja rabades asetsevatest elupaikadest, jääajast ja päikesesüsteemidest

 • tavapärase õppetöö mitmekesistamine ja koolitundides õpitu kinnistamine

 • keskkonnaharidus kujundab ja rikastab meie mõtteviisi

Projekti „Tarkust ja põnevust õppeprogrammidest“ tegevus- ja ajaplaan

Projekti tegevused

Tegevuste detailsem kirjeldus

Tegevuse tüüp

Väljund või tulemus

Tegevuste kestvus kuni

Projekti eesmärkide ja tegevuskava tutvustamine sihtrühmadele.

Informatsiooni edastamine kogunemistel, töökoosolekutel, lastevanemate koosolekutel ja kooli kodulehel.

Õppekäikudel

osalemine

Oleme projekti eesmärkidest, tegevuskavast ja ülesannetest teadlikud.

2016 september

2-päevane õppeprogrammide

läbimine Jõgeva-, Tartu- ja Pärnumaal 1.-9.klasside õpilastele

1. PÄEV •Jääaja Keskus Saadjärvel Osalemine õppeprogrammis „Jääaeg – Maa arengu lahutamatu osa“ – 2x45 min Tutvumine väljapanekutega •Tartu AHHAA Keskus Osalemine õppeprogrammis AHHAA – Elupaik!? (mets) – 4x45 min Väljapanekute külastamine •Pärnu majutamine 2. PÄEV: • Pernova Keskkonnahariduskeskus Osalemine õppeprogrammides: “Päikesesüsteemi planeedid” 2x45 min "Lemmikloomad" 2x45 min Tutvumine talveaiaga, lemmikloomaruumiga ja väljapanekutega Pärnumaa loodusest •Interaktiivne orienteerumismäng Pärnu linnas

 

Õppekäikudel

osalemine

Suudame vaadata maailma laiemalt kui esmapilgul tundub, väärtustame tuleviku jätkusuutlikkust. Vaadates lähemalt oma kodukandi loodust või ajalugu, suunates pilku kosmosesse või otsides kohta kuhu prügi visata, tuleb meil olla teadlik, et me oleme üks osa suurest tervikust ja iga meie tegu jätab jälje. Oleme teadlikumad keskkonnakaitselistest probleemidest, organismide vahelistest seostest, jääaja tekkepõhjustest ja mõjust Maakerale, Eestile ja Vooremaale ning selle elustikule Universumi evolutsiooni taustal. Looduses toimuvate protsesside märkamine ja mõistmine, metsasukate eluviiside ja omavaheliste suhete ning muutustega kohanemisega tutvumine. Tutvumine populaarsemate lemmikloomadega, nende hooldamisega mõistame vastutust lemmikloomade valimisel ja pidamisel. Ühtlasi saame teada, kui oluline on looduses tasakaalu säilitamine ja kuidas tekib uus elu.

2016 september

1- päevane Matsalu õppeprogrammis osalemine lasteaialastele.

Osalemine õppeprogrammis "Kuremarja radadel – soodes ja rabades" Tuhu matkarajal. Tutvumine looduskeskuse väljapanekutega. Ranna Rantšos tutvumine koduloomade pargiga.

Õppekäikudel osalemine

Oleme teadlikud meie soo ja raba eripäradest. Me teame, kuidas soos liikuda ja mida tähele panna, mis on organismide rühmad ja kooselu, mida tähendavad taastuvad ja taastumatud loodusvarad. Oleme keskkonnateadlikumad.

2016 september

Projekti kokkuvõtete tegemine ja aruande esitamine

Projekti rahuloluküsitluse korraldamine, analüüs ja arutelu. Aruande tähtajaline esitamine.

Õppekäikudel osalemine

Projekti rahuloluküsimuste analüüsi tulemusi arvestame uute projektide kavandamisel. Lõpparuanne on esitatud ja projekt edukalt lõpetatud.

2016 oktoober

Osaleme projektis „Tere Kevad!“

lasteaialapsed, 1.-9. klass

märts- mai 2017

Projekti eesmärgid:

 • pakkuda veebipõhise õppe võimalust nooremale koolieale ja eelkooliealistele

 • pakkuda õpetajatele struktuuri, tuge ja lisamotivatsiooni praktilise loodusõppe läbiviimiseks ning infotehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Meie eesmärgiks on pakkuda seda järjepidevalt igal kevadel, et õpetajad saaksid kevadvaatlustes osalemist oma tööplaanides planeerida juba kooliaasta alguses

 • lähendada lapsi loodusele, tutvustada neile tavalisemaid taime- ja loomaliike, õpetada neid liike looduses märkama, ära tundma ning jälgima; hoolima teistest elusolenditest ja ümbritsevast keskkonnast.

LOODUSFOTO KONKURSID

Eesmärgid:

 • loodusfotograafia populariseerimine

 • looduse igapäevaelu vahendades äratame huvi looduse tundmise ja kaitsmise vastu

 • oskame loodusfoto sisulist külge väärtustada enam kui tema tehnilist külge

 • oskame vahendada teistele inimestele loodust oma eheduses ja loomulikkuses

 • vähendab võõrandumist loodusest

 • pildistatavate liikide käitumise üha parem tundmaõppimine aitab meie endi käitumist sobivaks kohandada

 • loodusfotograafia koolituse läbiviimine

 • innustada õpilasi osalema erinevatel loodusfoto konkurssidel

Õppeaasta tegevused:

1. loodusfotograafia koolitus (sept 2016)

2. „Eesti Looduse” vabariiklik fotovõistlus (sept – okt 2016)

3. aasta looduse foto vabariiklik konkurss (veebr – märts 2016)

4. koolisisene loodusfoto konkurss „Loodus puhkab, loodus ärkab“ (sept 2016 - mai 2017)

LOODUSVIKTORIINID

Eesmärgid:

 • huvi tekitamine Eestimaa eripärase looduse vastu

 • tõsta õpilaste keskkonnaalaseid teadmisi

 • suurendada õpilaste huvi loodusainete õppimise vastu

 • anda õpilastele võimalus võrrelda oma teadmisi ja oskusi eakaaslastega

Õppeaasta tegevused:

 1. koolisisene loodusviktoriin II ja III kooliaste ( I – IV õppeveerand )

 2. koolisisene viktoriin lasteaialastele (okt 2016)

 3. rahvusvaheline viktoriin „Noored Euroopa metsades” alates VII klassist (märts-mai) Osalemine vähemalt kahes voorus.

 4. RMK metsaviktoriin ( aprill ) II ja III kooliaste

OLÜMPIAADID

Eesmärgid:

 • õpilastes huvi tekitamine ja süvendamine loodusainete vastu ja nende populariseerimine laiemalt

 • võimekate ja loodusainetest huvitatud õpilaste avastamine ja nende arengu toetamine selles valdkonnas

 • õpilastele võimaluse andmine teadmiste ja oskuste võrdlemiseks

 • loodusainete uute arengusuundade ja uurimismeetodite ning vahendite tutvustamine

Õppeaasta tegevused:

1. maakondlik bioloogiaolümpiaad (veebruar 2017)

2. maakondlik geograafiaolümpiaad

LOODUSRING

Eesmärgid:

 • tutvustada õpilastele elusloodust kõigis tema avaldumisvormides

 • kasvatada õpilastes sallivust kõige elava suhtes

 • võimaldada õpilastele aktiivset ja maailmapilti laiendavat tegevust looduses

 • kujundada õpilastes loodust ja keskkonda säästvaid eluviise

Tunnis kasutatakse erinevaid meetodeid:

 • seminar,  rollimäng, iseseisev töö infokandjatega, keskkonnamängud, loodusfilmide vaatamine ja arutelu

 • praktilised tööd  – uurimused, vaatlused, katsed, praktikumid

 • õppekäigud

Loodusringis osalevad 1.-2. kooliastme õpilased ja juhendajateks on Nõva RMK looduskeskuse töötajad.

Loodusring toimub kaks korda kuus.

TEE- JA RAVIMTAIMEDE JA MARJADE KOGUMINE, KUIVATAMINE JA PAKENDAMINE

Eesmärgid:

 • erinevate õppeainete lõimumine

 • käelise tegevuse arendamine

 • majandustegevusest algteadmiste saamine

 • koguda oma kooli söökla tarvis erinevate taimeteede materjale

 • metsas kasvavate tee- ja ravimtaimede ning marjade tundmaõppimine

Õppeaasta tegevused:

1. tee- ja ravimtaimede ning kuivatatud marjade pakendite õmblemine

2. pakendite markeeringute valmistamine

3. marjade ja taimede kogumine, kuivatamine, pakendamine ja markeerimine

KOOLIAIA ÜRDIPEENAR

Eesmärgid:

 • väärtusliku õpikeskkonna loomine 

 • mõiste „aiapõhine õpe” kasutusse, mis tähendab õpetamismeetodit, kus õppimiskeskkond on kooli aiandustegevuse kaudu

 • „aiapõhise õppe“ kasutamine parandab märkimisväärselt laste toidueelistusi ja tekitab huvi tervisliku elustiili vastu

 • õpitulemuste parandamine

 • tegevus õues on lapse jaoks huvitavam kui klassiruumis õppimine, aed oma võimalustega on kui elav laboratoorium

 • kooliaed võimaldab päriseluliste vahendite kasutamise kaudu nii kogemusõpet, projektõpet, avastus- ja uurimisõpet, käed-küljes-õpikogemusi jne.

 • oma kooli söökla ürdivajadus oma peenralt ja moosid meie marjametsadest

Õppeaasta tegevused:

1. kevadiste ülesannete jagamine

2. ürdipeenra planeerimine ja ürdi sortide valimine

3. ürdipeenra loomine, külvamine ja erinevate sortide markeerimine

4. hooldamistööd

5. ürtide korjamine 

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald