Nõva Kooli arenguvestluste läbiviimise kord

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 53, 15.03.2015

 

ÜLDSÄTTED 

1. Arenguvestluste läbiviimise korra struktuur koolis

Arenguvestluse läbiviimise kord koosneb kolmest suuremast osast: üldsätted, protseduurireeglid ja lisadena esitatud näidisküsimustikud. Protseduurireeglid aitavad tagada sujuva arenguvestluste korralduse ja määratleda vastutuse ning vormid võimaldavad infot hallata ja säilitada ühtse standardi järgi. Näidisküsimustikud on soovituslikud, iga õpetaja võib lapsest lähtuvalt valida oma versiooni.

2. Arenguvestluse mõiste ja läbiviimise põhjendus

Lapse arengu analüüsimine ja hindamine on oluline lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös lapsevanemaga.

Arenguvestlus on õpetaja, õpilase ja lapsevanema vaheline usalduslik arutelu, mille käigus tehakse koostööd lapse arendamiseks ja püütakse leida selleks parimaid võimalusi. Lisaks ennetatakse  võimalikke õppimis- ja käitumisraskusi ning toetatakse positiivse hoiakuga õpilast. Arenguvestlus on kõikide osapoolte vastastikune kokkulepe.

 

Lasteaialapsele

Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatusprotsessist. Õpetaja viib vaatlusi läbi kindla plaani alusel ning lapsi jälgitakse nii igapäevatoimingutes, vabamängus kui ka suunatud tegevustes.

Lapse arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused vanuseti.

Lapse arengut kirjeldatakse lapsest lähtuvalt, väärtustades saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi. Lapse arengu kirjeldused koostatakse üks kord aastas arenguvestlusele eelneval perioodil.

Vähemalt üks kord õppeaastas, lapse sünnipäevakuul või mõnel muul vanemale sobival ajal, viib õpetaja lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis:

1) annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest;
2) selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

 

Õpilasele

Oluline anda õpilasele võimalus suhelda õpetajaga individuaalselt. Õpilane tunneb end võrdse vestluspartnerina ja teab, et õpetaja huvitub tema käekäigust. Õpilane võib avameelselt rääkida endast, oma huvialadest, kooliga seotud muredest ja rõõmudest. Individuaalse vestluse käigus arutledes leitakse vajalikke lahendusi.

 

Lapsevanematele

Lapsevanem saab tagasisidet oma lapse töötulemuste ning arenguprotsessi kohta ja samuti õpib tundma lapse klassijuhataja töö põhimõtteid. Ühise arutelu tulemusena leitakse sobivad koostöövõimalused ja ühtlustatud kodu-kooli nõudmised. Samas saab vanem selgitada ka oma ootusi koolile ja õpetajatele ning küsida nõu oma lapse arendamiseks. 

 

Õpetajale

Olulised on eesmärgid, mis õpetaja on seadnud iga konkreetse õpilase arenguvestlusele. Üks peamisi aspekte on tutvumine lapsevanematega, nende ootuste ja tõekspidamistega kooli suhtes, nende väärtushinnangute ja kasvatuspõhimõtetega. Vestlusel saab õpetaja teavet lapse iseloomu ja harjumuste ning samuti arengut takistavate/edendavate asjaolude kohta.

Õpetaja loob vestluseks usaldusliku õhkkonna.

Arenguvestluse käigus saab õpetaja täiendavat informatsiooni, mis annab võimaluse konkreetsete kokkulepete ja edaspidise koostöö tegemiseks lapse arendamisel.  

 

 

PROTSEDUURIREEGLID

4. Arenguvestluse läbiviimise aeg ja koht

Arenguvestlust viiakse läbi vähemalt üks kord õppeaastas ning sellel osalevad üldjuhul klassijuhataja, õpilane ja tema vanemad(hooldajad). Arenguvestlus toimub vastavalt osapoolte võimalustele ja kokkuleppele.

Arenguperioodiks on reeglina üks aasta või vajadusel ka lühem periood.

  Arenguvestluse läbiviijaks on klassijuhataja, kes valmistab vestluse ette ja lepib osapooltega kokku toimumise aja ja sobiva koha (soovitavalt toimub vestlus kooli ruumides).

  Vanemale saadetakse arenguvestluse meeldetuletuseks 3 päeva enne arenguvestlust: kirjalik kutse, teade e-koolis või meili teel, kus on teave arenguvestluse koha, aja ja kestvuse (u 1h) kohta.

   Klassijuhataja seab ruumi vestluseks valmis (paigutab toolid jmt).

  Juhul, kui vanem ei soovi või ei saa arenguvestlusest osa võtta, siis ta teatab kirjalikult õpetajale. Sellisel juhul viiakse arenguvestlus läbi lapsega lapsevanema kirjalikul nõusolekul ning pärast teavitatakse vanemaid ühiselt vastu võetud eesmärkidest.

 

5. Arenguvestluse ettevalmistamine

Arenguvestluseks on ette valmistatud kõik vestluse osapooled – klassijuhataja, õpilane ja lapsevanemad.

Klassijuhataja eelnevalt:

  • valmistab ette küsimustiku, mille edastab õpilasele ja vanematele enne arenguvestlust,

  • teeb koostööd aineõpetajatega ja õpilaskodu õpilaste puhul kasvatajatega,

  • saab kätte täidetud eneseanalüüsi küsimustiku enne vestluse toimumist tutvumiseks ja kava koostamiseks.

 

6. Arenguvestluse läbiviimine ja dokumenteerimine

Edukas arenguvestluses saavad eelkõige õpilane ja lapsevanemad väljendada oma mõtteid, seisukohti ja arusaamasid.

Arenguvestluse dokumentideks on õpilase eneseanalüüsi- või küsitlusleht, vanema küsimustikud ja vestluse kokkuvõte, mis kinnitatakse kõikide osapoolte allkirjadega (õpilane, lapsevanem, õpetaja).

Toimunud arenguvestlustel tehtud ettepanekute kohta annab klassijuhataja infot direktorile peale igat konkreetset vestlust.

Õpilase eneseanalüüsi tulemused ning klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele. Klassijuhatajale arenguvestlusel teatavaks saanud kriminaalse sisuga informatsioon tuleb edastada vastavalt seaduses sätestatud korrale.

Arenguvestluse tulemused ei mõjuta õpilase hindeid ega õpilasesse suhtumist.

Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse «Isikuandmete kaitse seaduses» sätestatud tingimustel.

 

7. Arenguvestluste korraldamine ja vastutus

Arenguvestluste protsessi koordineerib ja nende toimumist kontrollib direktor, läbiviijaks on

klassijuhataja, kellel on vastutus kõikide protseduurireeglite täitmise eest.

Arenguvestluse protseduuri ja tingimuste muutmise ettepanekuid on võimalik teha pidevalt, esitades need kirjalikult direktorile.

 

8. Näidisküsimustikud

Näidisküsimustikud on abimaterjal klassijuhatajale osapoolte arenguvestlusele häälestamiseks. Klassijuhataja/lasteaiaõpetaja võib teha muudatusi pakutud näidistes ja olla paindlik õpilasest/lapsest lähtuvalt.

 

LISA 1

ARENGUVESTLUS                                                                                        

 

Õpilase eneseanalüüsi küsimustik

 

Klass ….. Õpilane ……………………………………….

Antud küsimustik aitab Sul valmistuda arenguvestluseks, kus koos klassijuhataja ja vanemaga arutate, kuidas Sa tunned end koolis, mida Sinult oodatakse ning kuidas saaks toetada Sinu arengut. Küsimustiku vastused ning arenguvestlusel räägitu on konfidentsiaalne. Täidetud küsimustik jääb hoiule klassijuhatajale ning pere saab soovi korral sellest koopia. Täidetud küsimustik tagastada klassijuhatajale ……………..

1. Mis valmistab Sulle koolis rõõmu, milles oled edukas?

 

2. Kas saad õpetaja selgitustest aru või on aineõpetajaid, kelle nõudmistest Sa aru ei saa? Selgita.

 

3. Kas Sinu hinded vastavad Sinu arvetes Sinu võimetele?

 

4. Mida Sa teed, et veel paremaid tulemusi saada?

 

5. Millistes ainetes ilmnevad raskused? (Mis raske õppimisel - mõista tööjuhendeid, arutleda, keskenduda)

 

6. Millistes olukordades koolis tunned end ebakindlana ja vajaksid toetust?

 

7. Millised on Sinu suhted klassikaaslastega ja õpetajatega? Selgita, põhjenda.

 

8. Millised huvid ja harrastused aitavad Sul ennast arendada?

 

9. Mida Sa koolis muudaksid, kui see sõltuks Sinu soovist?

 

10. Millised on Sinu ootused ja ettepanekud koolile/klassijuhatajale?

 

11. Mida sooviksid muuta enda juures, et edaspidi olla veelgi edukam/ tulemuslikum?

  

Allkirjad arenguvestlusel:

 

 

Õpilane ……………………… Õpetaja …………….……

 

 

Lapsevanemad …………………………… ………………… Kuupäev………………..

LISA 2

ARENGUVESTLUS                                                                                        

Õpilase arenguvestluse küsimustik 1. klassi lapsevanemale

 

Klass ….. Õpilane ……………………………………….

Arenguvestlus on arvamuste vahetus, mis peab viima üksteise paremale mõistmisele, suurendama õpilase õpitahet ning aitama seada sihte. Arenguvestluse käigus arutatakse, kuivõrd saab õpetaja kaasa aidata pere kasvatus­eesmärkide saavutamisele. Arenguvestluse ajaks on nii õpilase vanem kui õpetaja läbi mõelnud, mida soovitakse arutada seoses õpilase isikliku arenguga. Seda läbimõtlemist kergendab küsimustik, mille õpilane tagastab õpetajale vähemalt kaks päeva enne arenguvestlust. Tagastamise kuupäev ……………………………………………..

1. Mida Te hindate oma lapses? Mis on tema tugevad küljed?

 

2. Millised on lapse huvid ja harjumused? Millega on tema vaba aeg sisustatud?

 

3. Missugune on Teie lapse suhe kooli, oma klassi, õpetajatesse?

 

4. Mis lapsele koolis käimise juures meeldib/ ei meeldi? (õppeained?)

 

5. Kui kaua valmistub Teie laps järgmiseks koolipäevaks?

 

6. Kui iseseisvalt laps koduseid ülesandeid lahendab, milles vajab abi?

 

7. Milliseid probleeme on kooliskäimisega ette tulnud, milliseid lahendusi näete?

 

8. Millele tahaksite oma lapse arendamisel rohkem tähelepanu pöörata, mida saab kool teha?

 

 

9. Millised on Teie lapse juures olulised momendid, mida mina peaksin õpetajana teadma?

 

Allkirjad arenguvestlusel:

 

 

Õpilane ………………………                     Õpetaja …………….…… 

 

 

Lapsevanem(ad)……………………………………………………..    Kuupäev ……………..

 

LISA 3

 

ÕPILASE ARENGUVESTLUS II-IV klass

Lapsevanema ja õpilase tööleht

Õpilane: ……………………………………

Lapsevanem: ………………………………..

Klassijuhataja: ………………………………

Arenguvestluse toimumise kuupäev: ………………………….

 

PALUN ARUTAGE KODUS KOOS LAPSEGA LÄBI, TEHKE MÄRKMEID JA VÕTKE ARENGUVESTLUSELE KAASA VÕI SAATKE KLASSIJUHATAJA MEILIAADRESSILE!

Mida eelmisel arenguvestlusel klassijuhataja ja oma lapsega kokku leppisite? Kuidas vahepeal läinud on?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Kuidas käesoleval õppeaastal lapse hoiakud, oskused ja harjumused on arenenud?

Kodus kujundatavad väärtushoiakud:

Lapsevanema hinnang oma lapse väärtushoiakutele. Kuidas neid kodus kujundatakse?

Positiivne enesehinnang

 

Sallivus ja hoolivus

 

Viisakus

 

Ausus

 

Õpi- ja tööharjumused

 

Oskus eristada head halvast

 

Usulised tõekspidamised

 

Koolis kujundatavad väärtushoiakud:

Lapsevanema hinnang oma lapse väärtushoiakutele. Kas koolis kujundatakse neid piisavalt?

Enesekindlus

 

Eduelamus

 

Õpihuvi

 

Õpioskused

 

Vastutustunne

 

Teistega arvestamine ja koostööoskused

 

 

Kokkuvõte:

 

1) Lapsevanema poolt lapse arengut toetavad tegevused:

 

2) Klassijuhataja poolt lapse arengut toetavad tegevused:

 

Õpilane täidab allpool oleva tabeli 5-pallisel hindeskaalal ja on valmis seda kommenteerima:

 

Oskus, omadus

Hinne iseendale

Kommentaar

Olen enesekindel

 

 

Olen sõbralik ja abivalmis

 

 

Olen rõõmus ja hea huumorimeelega

 

 

Olen aus

 

 

Olen sportlik

 

 

Mulle meeldib õppida ja uusi teadmisi saada

 

 

Oskan ja tahan teistega koostööd teha

 

 

Vabal ajal tegelen oma hobidega

 

Loetle oma hobid:

 

Kokkuvõte:

Õpilane paneb kirja, mida ta endas õppeaasta jooksul arendada/muuta soovib:

 

LISA 4

ÕPILASE ARENGUVESTLUS V- IX klass

Lapsevanema ja õpilase tööleht

Arenguvestluse toimumise kuupäev: ………………………….

Õpilane: ……………………………………

Lapsevanem: ………………………………

Klassijuhataja: …………………………….

 

PALUN ARUTAGE KODUS KOOS LAPSEGA LÄBI, TEHKE MÄRKMEID JA VÕTKE ARENGUVESTLUSELE KAASA VÕI SAATKE KLASSIJUHATAJA MEILIAADRESSILE!

 

Mida eelmisel arenguvestlusel klassijuhataja ja oma lapsega kokku leppisite? Kuidas vahepeal läinud on?

 

Kuidas käesoleval õppeaastal lapse hoiakud, oskused ja harjumused on arenenud?

 

Kodus kujundatavad väärtushoiakud:

Kuidas hindate hetkel oma lapse vastavaid väärtusi

Positiivne enesehinnang

 

Sallivus ja hoolivus

 

Viisakus

 

Ausus

 

Süstemaatilised tööharjumused

 

Kohusetunne

 

Vastutustunne

 

Tervislikud eluviisid

 

Isamaalisus

 

Koolis kujundatavad väärtushoiakud:

Kuidas hindate hetkel oma lapse vastavaid väärtusi

Enesekindlus

 

Teadmisjanu

 

Õpioskused

 

Analüüsioskused

 

Algatusvõime

 

Infootsimise oskused

 

Koostööoskused

 

Loovus

 

Vastutustunne

 

Oskus valikuid teha

 

Õpilane täidab allpool oleva tabeli 5-pallisel hindeskaalal ja on valmis seda kommenteerima:

 

Oskus, omadus

Hinne iseendale

Kommentaar

Olen enesekindel, austan ennast

 

 

Olen sõbralik ja heatahtlik

 

 

Olen taktitundeline

 

 

Olen akadeemiliselt aus

 

 

Olen tähelepanelik, oskan kuulata

 

 

Oskan arukalt õppida

 

 

Olen kohusetundlik

 

 

Oskan ja tahan teistega koostööd teha

 

 

Olen aktiivse ellusuhtumisega

 

 

Oskan oma aega planeerida

 

 

Oskan valikuid teha

 

 

Oskan rahaga ümber käia

 

 

Pean lugu puhtusest

 

 

Jälgin üldtunnustatud käitumisnorme

 

 

Oskan IKT vahendeid turvaliselt kasutada

 

 

Mul on mitmekülgsed, väljakujunenud huvid

 

Loetle need:

 

 

 

 

 

 

 

Tean, kus ja mida peale põhikooli lõppu edasi soovin õppida

 

 

 

Kokkuvõte:

Lapsevanema poolt õpilase arengut toetavad tegevused

 

Õpilase soov ennast arendada/muuta:

 

Klassijuhataja poolt õpilase arengut toetavad tegevused:

 

 

 

LISA 5

ARENGUVESTLUSTE KOKKUVÕTE                                                                                                                                                                                               

 

 

1.klass

2.klass

3.klass

4.klass

Mis läheb koolis hästi?

 

 

 

 

 

 

 

Mis valmistab koolis raskusi?

 

 

 

 

 

 

 

 

Suhtlemine koolikaaslastega

 

 

 

 

 

 

 

Mis meie koolis väga meeldib?

 

 

 

 

 

 

 

Ettepanekud koolile (Mis võiks paremini olla?)

 

 

 

 

 

 

 

Eesmärgid, mida plaanib kevadeks täita?

 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev

 

 

 

 

ARENGUVESTLUSE KOKKUVÕTE                                                                                                                                                                                                 

 

5. klass

6. klass

7. klass

8. klass

9. klass

Suurimad saavutused

 

 

 

 

 

 

 

 

Suuremad probleemid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suhted koolikaaslastega

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ettepanekud koolile (Mis võiks paremini olla?)

 

 

 

 

 

 

 

 

Eesmärgid, mida plaanib kevadeks täita?

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuupäev

 

 

 

 

 

 

 

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald