Nõva Kooli Üldtööplaan 2016/2017

Kinnitatud direktori kk nr 14, 14.09.2016

1. SISSEJUHATUS

Nõva Kooli üldtööplaanis määratletakse kooli õppeaasta tegevuskava lähtudes õppeaasta üldeesmärkidest. Üldtööplaanis konkretiseeritakse igas alalõigus kirjeldatud tegevusvaldkonna ülesanded, tegevused, sihtgrupid ja vastutajad. 

2. ÜLDEESMÄRGID

1. Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe-ja kasvatustegevuse

2. Väärtushinnangute ja käitumiskultuuri kujundamine õppeainete ja tegevuste kaudu.

3. Koostöö endiste ja uute huvigruppidega kooli arendustegevuse toetamiseks.

4. Aktiivne osalemine Läänemaa haridusuuenduse tegevustes

Õppeaasta märksõnaks on kaasaegne õpikäsitus

Õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid 2016-2017 õppeaastaks:

1. Digipädevuste arendamise fokusseerimine.

2. Lasteaialaste ja õpilaste käitumisprobleemide ennetamine, jätkuv ”Kiusamisest vaba lasteaed ja kool“ metoodika kasutamine.

3. Tähelepanu võimekamatele õpilastele, tagada kooli esindatus maakondlikel aineolümpiaadidel.

4. Koostöö parendamine erivajadustega lasteaialaste ja õpilaste vanematega ja koostöövõrgustikuga.

5. Tugisüsteemid ja õpetajate koostöö toetavad lasteaialaste ja õpilaste edasijõudmist.

6. Koolitustel kogetu jagamine kolleegidega.

7. Õppeainete vaheliste seoste tähtsuse suurendamine – lõimumine.

8. Ainetevaheliseks lõimumise teemaks ”Loodushoid”.

9. Õppeaasta loodushariduse süvaõppeprogrammi elluviimine.

10. Õuesõppe nurga loomine ja rakendamine.

Huvitegevuse eesmärgid 2016-2017 õppeaastaks:

1. Jätkata traditsiooniliste ürituste korraldamist ning algatada uusi õpilasüritusi ja tuua värskust kooliellu.

2. Traditsioonilise jõuluetenduse lavastamine detsembris.

3. Koostöö jätkamine valla allasutuste ja MTÜ-dega.

Tugisüsteemi eesmärgid 2016-2017 õppeaastal:

1. Tugisüsteemide rakendamine.

2. Tugisüsteemide poolt pakutava abi ja vajaliku informatsiooni kättesaadavuse parandamine.

Arendus- ja projektitöö eesmärgid 2016-2017 õppeaastal:

1. Uute projektide taotlusvoorudes osalemine – Sihtasutus Innove õpetaja ja koolijuhi täienduskoolituskeskuse koolimeeskondade koostöö ja ühise õppimise toetamiseks.

2. Kaasata projektitöödesse kõik töötajad.

3. Jätkata traditsiooniliste Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppeprogrammides osalemise ja SA Archimedese Noortekohtumiste projektidega.

3. ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVA

3.1. TEGEVUSVALDKOND: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

Aeg

Valdkond

Vastutaja, kaasatud isikud

August

Tunnijaotusplaan, tunniplaan, e-kooli päevikut

sisseseadmine, üldtööplaani koostamine, õpikute

tellimine.

 

Arvutite ja koolitehnika hooldus ja töökorda seadmine

Valla IT spetsialist Marko Sultsing

26.08.2016

ÕPPENÕUKOGU

1. Sekretäri määramine

2. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

3. Lihtsustatud õppe- ja tunnijaotuskava

4 .Pikapäevarühma töökorraldus

5. Ringitöö korraldamine

6. Huvitegevuse kalenderplaan 1. poolaastaks

7. Klassikomplektid, lasteaialaste, õpilaste ja õpilaskodu õpilaste nimekirjad ja klassijuhatajad

8. Uue karjääriõppe koordineerija määramine

9. Õpiabirühma nimekirja kinnitamine

10. Valmisolek uueks õppeaastaks lasteaias ja koolis

 

Õpetajad, kasvatajad

September

Õppeaasta avaaktus

Virve Tauts

Ilona Kõiv

Liivi Eevardi

Töölepingute vormistamine, töölepingute lisalehtede uuendamine, õpilaskodu riiklike kohtade taotluse esitamine, dokumentatsiooni korrastamine, õpilaspiletite vormistamine, kooli algusega seotud dokumentide kinnitamine (õpilaste liikumise registreerimine, õpiabi vajaduse täpsustamine, õpiabi saavate õpilaste nimekirjad, pikapäevarühmade nimekirjad ja päevakava, kodukorra uuendamine, toitlustamise korraldamine, ringide töö käivitamine, õppevara hankimine.

Töö kooli õppekavaga, ainekavade täpsustamine.

 

 

Ehise registrite korrastamine

Laine Koppel, Ilona

Kõiv

Karjääriõppe koordineerija toetamine koolitusvõimaluste leidmine

Virve Tauts

E-kooli päevikute korrastamine

 

Laine Koppel

Ringitöö tunniplaani koostamine

 

Virve Tauts

Õppereisi korraldamine Tartu- ja Pärnumaale- projekt „Tarkust ja põnevust õppeprogrammidest“

Virve Tauts

Kooli kodulehe ja facebooki lehe uuendamine

Virve Tauts

Kooli psühholoogi töö korraldamine

Virve Tauts

Õuesõppe nurga ehitusliku tegevuse korraldamine ja pidulik avatseremoonia

Virve Tauts

Sisehindamise aruande koostamine

Kogu personal

E-kooli täitmise jälgimine

Virve Tauts

 

14.09.2016

ÕPPENÕUKOGU

1. Kooli õppekava üldosa muutmine nõuetekohaseks

2.Üldtööplaani sh huvitegevuse kalenderplaani kinnitamine

3. LHU tegevuskava tutvustamine

4. Hitsa koolitukalender

Õpetajad, kasvatajad

Oktoober

Õpetajate päeva tähistamine

Ilona Kõiv, Virve Tauts

Avatud uste päev õpilaskodus

Virve Tauts

Kooli sisehindamise juhendi läbi vaatamine ja uuendamine

Virve Tauts

Kooli sisehindamise aruande koostamine

Kogu personal

Sisehindamise aruande koostamine

Õnne Rüütel, Virve Tauts

Ringide töö tagasiside

Virve Tauts

Õpilaskodu lastevanemate koosolek

Ülle Veetõusme, Marje Voog

Õpilaste koolituse korraldamine üritusel IDEE 45

Virve Tauts

Kevin Sildvee loovtöö hindamiskomisjoni kinnitamine

ja loovtöö kaitsmise korraldamine

Virve Tauts

Taotluse esitamine SA Archimedese projekti NOORTEKOHTUMISED

Virve Tauts

Ümarlaud õpilaskodu lapsevanematele

Klassijuhatajad, aineõpetajad

Lahtiste uste päeva korraldamine õpilaskodus

Virve Tauts Ülle Veetõusme, Marje Voog

Remonttööde korraldamine võimla duširuumis

Virve Tauts

 

ÕPPENÕUKOGU

1. Õppeveerandi õppetöö tulemuste ja käitumiste analüüs

2. Sisehindamise aruande kinnitamine

3. Õpiabirüma töökorraldus ja nimekirjade läbiarutamine

Õpetajad, kasvatajad

November

Tervisekaitse nõuete täitmise kontroll, tervisetõendite kontroll

 

Virve Tauts

Arvutite hooldustööd

Valla IT spetsialist Marko Sultsing

Ümarlaud - õpiabi tulemuste analüüs

Aineõpetajad, Margit Karindi

Eelarve taotluste esitamine

Kogu personal

Tervisekaitsenõuete ja tuleohutuse täitmise kontroll

Virve Tauts, Õnne Rüütel

Jõuluürituste planeerimine ja tööülesannete jagamine, jõulunäidendi lavastamine

Kogu personal

 

Õpilaste ja õpetajate tunnustamise korra uuendamine

Kogu personal

Eelarve projekti tutvustamine hoolekogule

 

Virve Tauts

Detsember

Jõuluürituste kalenderplaani täpsustamine

Kogu personal

Ümarlaud õpilaskodu lapsevanematele

Ülle Veetõusme, Marje Voog

Advendikontsert

 

Ilona Kõiv, Virve

Õpilaste, lastevanemate ja personali rahulolu-uuringud

 

Tauts

Traditsiooniline jõululõuna

Tauts

E-kooli täitmise jälgimine

 

E-kooli administraator

Töö kooli õppekavaga

Õpetajad

ÕPPENÕUKOGU

1. Teise õppeveerandi õppetöö tulemuste analüüs

2. Õpiabirühma nimekirja kinnitamine

3. Töö andekate õpilastega

4. Õpilaste kaasatusest ja osalemisest huviringides, õpilasesinduse tööst

Õpetajad, kasvatajad

Jaanuar

Tööülesannete korrigeerimine

Töö dokumentatsiooniga, õpetajate II poolaasta töökavad

Virve Tauts

 

Arengukava tegevuskava täiendamine

Kogu personal

Töö kooli õppekavaga

Õpetajad

Tööplaani korrigeerimine 2. poolaastaks

Kogu personal

Klassijuhatajatöö 1. poolaasta aruanne

Klassijuhatajad

Veebruar

Taotluse esitamine Keskkonnainvesteeringute Keskuse õppeprogrammides osalemise projekti

Virve Tauts

Rahulolu uuringute läbiviimine õpilaste ja lapsevanemate hulgas.

Klassijuhatajad

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine

Ilona Kõiv, klassijuhatajad

Taotluse esitamine Keskkonna Investeeringute Keskuse keskkonnateadlikkuse programmi

Virve Tauts

Töö kooli õppekavaga

Virve Tauts

Lastevanemate üldkoosolek

Virve Tauts

Märts

Ringitöö analüüs

Ringijuhid, Virve Tauts

Puhkusegraafiku koostamine

Virve Tauts

Tuleohutuse enesekontrolliaruande koostamine

Virve Tauts, Õnne Rüütel

 

ÕPPENÕUKOGU

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest

2. Õppe-kasvatustegevuse 3. õppeveerandi kokkuvõte

3. Info 9. klassi lõpueksamite kohta

4. Õpiabirühmade kinnitamine

5. Otsus eelkooli avamise kohta

6. Jalgratturikoolituse korraldamine

7. Eksamikomisjonide kinnitamine

 

 

Õpetajad, kasvatajad

Töötajate arenguvestluse küsimustik

Virve Tauts

Tunnijaotusplaani üle vaatamine ja korrigeerimine

Õpetajad

Aprill

Lihtsustatud õppekava täitmine

Aineõpetajad

 

Tasemetööde korraldamisega seotud teemad - nõuded

Aineõpetajad,

Virve Tauts

Arenguvesttlused töötajatega

Virve Tauts

Eelkooli avamine

Liivi Eevardi

Suviste remonttööde planeerimine, hinnapakkumised

Virve Tauts

 

Loovtöö teostumise korraldamine

Aineõpetaja, klassijuhataja

Mai

2017/18 õppeaasta töökoormuse jaotamine

Eelarve ressursside kasutamise analüüs

 

Virve Tauts

Jalgratturite eksami korraldamine

Virve Tauts

Kohtumine tulevaste I klassi õpilastega - „TEREKÄSI KOOLI““

Liivi Eevardi

6. klassi eesti keele tasemetöö

Laine Koppel

6. klassi matemaatika tasemetöö

Laine Koppel

6. klassi tasemetöö: ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus

Aineõpetajad

Juuni

 

Õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja analüüs, õppeaasta lõpetamine, täiendava õppetöö tunniplaani koostamine

 

Lõpudokumentide vormistamine

Klassijuhatajad

Õpikute tagastamine, klasside koristamine jms

 

Klassijuhatajad

ÕPPENÕUKOGU

1. Õppenõukogu otsuste täitmisest

2. 1.-8. kl õpilaste järgmisesse klassi üleviimine ja tunnustamine

3. Täiendav õppetöö

4. Õppeaasta eesmärkide täitmisest

5. Muud küsimused

Õpetajad, kasvatajad

Õppeaasta tagasiside küsimustikud

 

9. klassi lõpueksam eesti keeles 01.06.2016

Õnne Rüütel

9. klassi lõpueksam matemaatikas 07.06.2017

Laine Koppel

9. klassi valikeksam 13.06.2017

Aineõpetaja

Remonditööde korraldamine

Virve Tauts

 

ÕPPENÕUKOGU

1. 9. klassi lõpetamine

2. Muud küsimused

Õpetajad, kasvatajad

 3.2. TEGEVUSVALDKOND: PERSONALIJUHTIMINE

Infominutid igal nädalal, töökoosolekud vastavalt vajadusele.

Pöörame tähelepanu järgmistele valdkondadele:

personalivajaduse hindamine;

koostöövestluste läbiviimine personaliga;

õpetajate täiendkoolituse kava koostamine;

kaasamise ja eneserefleksiooni tähtsustamine;

infovahetuse tõhustamine

3.3. TEGEVUSVALDKOND : KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

Kodulehekülje uuendamine ja kestev arendamine

Töötajate koolitamine

Koostöö sõpruskoolidega,, infovahetus ja ühistegevuste käivitamine – Noortevahetuste projekt

Koostöö valla haridus- ja sotsiaalkomisjoniga

Koostöö kooli hoolekoguga

Lastevanemate ja õpetajate täiendkoolitus

Koostöö Nõva RMK Looduskeskusega

Koolielu kajastamine valla kodulehel

Koostöö piirkonna haridusasutustega

Koostöö vallavalitsuse ja volikoguga ressursside juhtimise osas

3.4. TEGEVUSVALDKOND: RESSURSSIDE JUHTIMINE

Säästlik ja keskkonnateadlik majandamine

Eelarve koostamine arvestades õppekavas sätestatud nõudmisi füüsilisele õpikeskkonnale, sealjuures eriti

õppevahenditele, õpikutele ja töövihikutele, õppekäikude rahastamisele

HEV õpilaste õpetamiseks riikliku rahastuse taotlemine

Õppevahendite täiustamine

Klassipõrandate hooldus 

3.5. TEGEVUSVALDKOND: ÕPPE- JA KASVATUSPROTSESS

Õppe- ja kasvatusprotsessi elluviija on kogu kooli pedagoogiline personal. Nõva Kooli

pedagoogide ülesanded on:

kooli õppekava elluviimine;

koostöö õpilaste ja lastevanematega õpilaste arendamisel ennastjuhtivateks õppijateks;

kooli kodukorra täitmise jälgimine;

viisakuskasvatus;

korrektne suhtlemine kõikidel tasanditel;

õpilaste kaasamine nende eripära arvestades;

õpiabi võimaluste rakendamine ja õpiabi tulemuslikkuse tõstmine;

andekate õpilaste toetamine;

aineolümpiaadidest, konkurssidest ja võistlustest osavõtt;

õpilastööde eksponeerimine koolis;

tunnustuskirjade ja diplomite eksponeerimine koolis;

meie-tunde tugevdamine;

ainealase tagasiside kogumine;

koolimaja ja kooli vara hoidmine

ÕPPENÕUKOGU TEGEVUS ON KAVANDATUD ÕPPEAASTA TEGEVUSKAVAS

TEGEVUSVALDKONNA: EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE ALL

3.6. TEGEVUSVALDKOND : SISEKONTROLLI PLAAN

Kooli sisehindamine koosneb enesehindamisest ja sisekontrollist.

Enesehindamist teostatakse terviklikult või üksikküsimustes.

Sisekontrolli viiakse läbi üksikküsimustes.

Õppeaasta sisehindamise prioriteedid ja kava lähtuvad kooli arengukavast, vajadustest ning haridus- ja teadusministri poolt kehtestatud õppeaasta järelevalve prioriteetidest.

Sisekontrolli tulemused esitatakse vabas vormis.

Sisekontrolli aruandes ei kajastata avastatud puudusi, kui need likvideeritakse kohe.

Õppimine, õpetamine

Õppetundide külastamine õpiabi osutamine, hindamine, tasemetööd, aineolümpiaadid, päevad, - konkursid jne õpilaste aktiivsus tunnis, eneserefleksioon, IKT võimaluste kasutamine, koostöö kooli raamatukoguga

Direktor

Dokumentatsioon

Õpilasraamatute täitmine, ringipäevikud asendustundide päevik, pikapäevarühma päevik, koduõppel või individuaalõppel olevate õpilaste õpitulemuste fikseerimine

Direktor

Õppekava täitmine

Üldtööplaan, ainekavad, õpetajate töökavad (sh individuaalsed õppekavad), klassijuhataja tööplaan

Direktor

Informatsiooni liikumine

Töö lastevanemate ja üldsusega, hoolekogu töö, kooli tegevuse kajastamine koduleheküljel, infostendid

Direktor

Ainealane ja metoodiline töö

Õpetajate täiendõpe, kursustelt saadud materjali edastamine kolleegidele, koolitusanalüüs

Direktor

Klassiväline tegevus

Õpilasesinduse tegevus, ringide töö

Direktor, klassijuhatajad

4. TÄIENDUSKOOLITUSED

Täienduskoolituse eesmärgid on:

võimaluste leidmine vajadustest ja rahalistest võimalustest lähtuvalt;

töötajate arengust oleneb ka kooli areng;

eelduste loomine hästi toimivaks eneserefleksiooniks, kaasamiseks ja meeskonnatööks;

uute professionaalsete teadmiste omandamine ja rakendamine;

õppetöö kvaliteedi parendamine individuaalse lähenemise kaudu;

motiveerituse tõstmine;

täiendkoolitustel omandatu jagamine kolleegidega. 

5. HUVITEGEVUSE KALENDERPLAAN (vormistatud eraldi dokumendina, vt kooli kodulehel www.nova.edu.ee)

 

 

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald