Loovtööde koostamise juhend Nõva Koolis

Kinnitatud direktori käskkirjaga nr. 49, 23.11.2012

Alus: Alates 1. septembrist 2013 on loovtöö üheks põhikooli lõpetamise tingimuseks (Põhikooli riiklik õppekava, 2011).

1. Mõiste ja eesmärgid

1.1. Loovtööks loetakse individuaalselt või kollektiivselt õpilaste poolt läbiviidud uurimistööd, projekti, kunstitööd või muud taolist tööd. Loovtöö viiakse läbi 8. klassis.

1.2. Loovtöö eesmärgiks on:

pakkuda õpilasele võimetekohast ning huvidest lähtuvat eneseteostuse võimalust;

toetada õpilase loomingulise algatusvõime ja loova eneseväljendusoskuse kujunemist;

arendada õpilase eneserefleksiooni ja kriitilist mõtlemist;

arendada õpilase eneseväljendus- ja esinemisoskust;

toetada õpilase analüüsi- ja argumenteerimisoskuse arengut.

1.3. Loovtöö koostamise ajaline maht jaotub järgmiselt:

Õpilane

Tunde

Planeerimine

2

Juhendajaga koos

4

Tegevus

6

Viimistlus

2

Ettekanne

1

Kokku tunde

15

2. Teema ja juhendaja

2.1. Aineõpetaja esitab direktorile 15. novembriks 2 teemavaldkonda, mida ta on valmis juhendama.

2.2. Õppeaasta esimese veerandi jooksul korraldatakse infotund, milles direktor tutvustab loovtöö läbiviimise korda ning aineõpetajad teemasid.

2.3. Loovtööde võimalikud teemad ja juhendajad pannakse pärast infotunni toimumist üles kooli infostendile ning koduleheküljele.

2.4. Iga õpilane valib endale teemavaldkonna ning lepib juhendajaga kokku konkreetse teema. Õpilane võtab kirjalikult juhendaja nõusoleku (vt lisa 1) ning viib selle klassijuhatajale.

2.5. Klassijuhataja esitab direktorile nimekirja õpilastest, teemadest ja juhendajatest (vt lisa 2). Nimekirja kinnitab direktor käskkirjaga hiljemalt 1. detsembriks.

2.6. Loovtööd on võimalik teha järgmistes põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud ainetevaldkondades: keel ja kirjandus, võõrkeeled, matemaatika, loodusained, sotsiaalained, kunstiained, tehnoloogia ja kehaline kasvatus.

2.7. Üldjuhul on juhendajaks aine või valikaine õpetaja, kuid erandjuhul võib kaasjuhendajaks olla ka valitud loovtöö teemat valdav spetsialist. Kui teema eeldab ainetevahelist lõimingut, siis võib õpilasel olla ka kaks juhendajat.

2.8. Üks õpetaja juhendab õppeaasta jooksul maksimaalselt nelja õpilast.

2.9. Juhendaja ja õpilase vahel on kohustuslik koostada ajakava, mis kindlustab loovtöö õigeaegse valmimise.

3. Läbiviimine ja vormistamine

3.1. Loovtöö viiakse läbi 8. klassi jooksul hiljemalt kolmanda veerandi lõpuks ning see lõppeb töö kaitsmisega.

3.2. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui ka kollektiivselt.

3.3. Uurimistöö korral vormistatakse töö lähtuvalt kehtivatest kooli uurimistööde nõuetest. Muul juhul koostab õpilane kokkuvõtva raporti, mis koosneb järgmistest osadest:

tiitelleht (kooli nimetus, töö pealkiri, autor, juhendaja, aasta);

autorikaitse aspektide järgimise kinnitus allkirjaga:

Õpilase kirje: „Olen koostanud loovtöö iseseisvalt. Kõik töö koostamisel kasutatud teiste autorite tööd, põhimõttelised seisukohad, kirjandusallikatest ja mujalt pärinevad andmed on viidatud.“

Juhendaja(te) kirje: „Loovtöö vastab kehtivatele nõuetele.“

sisukord;

sissejuhatus (töö eesmärgid, teema valiku põhjendus) kuni 1,5 lehekülge;

töö sisu (töö käik, kasutatud meetodid, kollektiivselt tehtud töö puhul ka iga õpilase panuse kirjeldus) kuni 5 lehekülge;

kokkuvõte (hinnang tehtud tööle, põhijäreldused) kuni 1,5 lehekülge;

kasutatud kirjanduse loetelu;

lisad (vajadusel).

Raporti vormistus lähtub koolis kehtestatud referaadi vormistusnõuetest.

3.4. Loovtöö loetakse tehtuks, kui õpilane on üleriigilistel ainevaldkondlikel konkurssidel saavutanud III kooliastmes koha kümne hulgas.

4. Kaitsmine

4.1. Loovtöö lõppeb avaliku kaitsmisega, mis toimub neljanda veerandi esimesel poolel.

4.2. Kaitsmisele pääsemiseks tuleb õpilasel hiljemalt nädal enne kaitsmist esitada kaitsmiskomisjonile kokkuvõttev raport koos juhendajapoolse kirjaliku hinnanguga nii paberkandjal ühes eksemplaris kui elektrooniliselt. Raportid säilitatakse kooli raamatukogus. Võimalusel tuleb esitada ka valminud loovtöö.

4.3. Kaitsmisettekanne on suuline.

4.4. Loovtöö kaitsmiseks valmistab õpilane ette kaitsmisettekande, mis koosneb järgmistest osadest:

sissejuhatus (töö eesmärgid, teema valiku põhjendus);

töö sisu (töö käik, kasutatud meetodid, kollektiivselt tehtud töö puhul ka iga õpilase panuse kirjeldus);

kokkuvõte (hinnang tehtud tööle, põhijäreldused).

4.5. Kaitsmisettekande pikkuseks on kuni 10 minutit, millele järgneb kuni 5-minutiline diskussioon.

4.6. Kollektiivse töö puhul osalevad kaitsmisettekande esitlemisel kõik õpilased.

4.7. Kaitsmiskomisjon on viieliikmeline ning üldjuhul koosneb loovtöö valdkonnaga seotud aineõpetajatest.

4.8. Kaitsmiskomisjoni tööd juhib komisjoni esimees, kes valitakse konsensuslikult komisjoniliikmete poolt.

5. Hindamine

5.1. Loovtöid hindab kaitsmiskomisjon lähtuvalt kehtestatud loovtööde hindamisjuhendist (vt lisa 3–5).

5.2. Loovtöö hindamisel arvestatakse järgmisi komponente:

loovtöö (vastavus teemale, eesmärkide saavutamine, kasutatud meetodite otstarbekus, vormistus, originaalsus);

kaitsmisettekanne (esitluse ülesehitus, näitlikustamine, küsimustele vastamine).

5.3. Kui loovtöö ja selle kaitsmine hinnatakse puuduliku hindega (hinne „1“ või „2“), siis korraldatakse korduskaitsmine neljanda veerandi jooksul.

5.4. Hinne koos loovtöö nimetusega kantakse põhikooli lõputunnistusele.

Koostasid Nõva Kooli õpetajad

Lisa 1

Juhendaja nõusolek

Õpilase nimi

 

Teemavaldkond

 

Konkreetne teema

 

Juhendaja nimi

 

Kuupäev

Õpilase allkiri

 

Juhendaja allkiri

 

Lisa 2

Nõva Kooli 8. klassi loovtööde teemade koondtabel …………… õppeaastal

Jrk nr

Teema

Liik

Juhendaja

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

16.

 

 

 

 

17.

 

 

 

 

18.

 

 

 

 

19.

 

 

 

 

Kuupäev

Klassijuhataja

Lisa 3

Loovtöö hindamisjuhend

 

1. Hindamisskaala

1.1. Loovtöid hinnatakse viiepallisüsteemis, kus hinne „5“ on „väga hea“, „4“ – „hea“, „3“ – „rahuldav“, „2“ – „puudulik“ ja „1“ – „nõrk“.

 

2. Hinde kujunemine

2.1. Loovtöid hindab kaitsmiskomisjon, mis arvestab hindamisel järgmisi komponente:

  • loovtöö vastavus teemale;

  • püstitatud eesmärkide saavutamine;

  • kasutatud meetodite otstarbekus;

  • loovtöö vormistus (töö teostus ja korrektsus);

  • loovtöö originaalsus;

  • loovtöö raporti vormistus;

  • kaitsmisettekande vormistus ja näitlikustamine;

  • kaitsmisettekande esitus;

  • küsimustele vastamine.

2.2. Iga kaitsmiskomisjoni liige täidab loovtöö kaitsmise käigus loovtööde hindamislehe (vt lisa 4), milles antakse põhjendatud hinnang viiepallisüsteemis kõikidele punktis 2.1. nimetatud komponentidele. Seejuures teeb iga liige põhjendatud ettepaneku koondhindeks.

2.3. Lõpliku koondhinde otsustab kaitsmiskomisjon kinnisel istungil.

2.4. Hinne tehakse teatavaks hiljemalt järgmisel koolipäeval.

 

Lisa 4

Nõva Kooli loovtöö hindamisleht

Õpilase nimi: ____________________________________________________________

Juhendaja: ______________________________________________________________

Loovtöö teema: __________________________________________________________

Kaitsmise kuupäev: _______________________________________________________

 

Komponent

5

4

3

2

1

Põhjendus

loovtöö vastavus teemale

 

 

 

 

 

 

püstitatud eesmärkide saavutamine

 

 

 

 

 

 

kasutatud meetodite otstarbekus

 

 

 

 

 

 

loovtöö vormistus (töö teostus ja korrektsus)

 

 

 

 

 

 

loovtöö originaalsus

 

 

 

 

 

 

loovtöö raporti vormistus

 

 

 

 

 

 

kaitsmisettekande vormistus ja näitlikustamine

 

 

 

 

 

 

kaitsmisettekande esitus

 

 

 

 

 

 

küsimustele vastamine

 

 

 

 

 

 

ettepanek koondhindeks

 

 

 

 

 

 

Hindaja (nimi/allkiri/kuupäev):

Lisa 5

Nõva Kooli loovtöö hindamiskriteeriumid

Komponent

5

4

3

2

1

loovtöö vastavus teemale

Vastab täielikult teemale

Vastab teemale, kuid esineb väikseid kõrvalekaldeid teemast

Seos teemaga on nõrk

Töö ei vasta teemale

Töö on esitamata

püstitatud eesmärkide saavutamine

Püstitatud eesmärgid on täielikult saavutatud

Püstitatud eesmärgid on enamjaolt saavutatud

Püstitatud eesmärgid on osaliselt saavutatud

Püstitatud eesmärgid on saavutamata

kasutatud meetodite otstarbekus

Valitud meetodid on efektiivselt eesmärgid täitnud

Valitud meetodid on eesmärgid täitnud

Valitud meetodid on väheefektiivsed

Valitud meetodid ei toetanud eesmärkide saavutamist

loovtöö vormistus (töö teostus ja korrektsus)

Töö on vormistatud korrektselt

Töö vormistuses esineb üksikuid puudujääke

Töö vormistus on ebakorrektne ning esineb läbivalt vigu

Töö vormistus ei vasta nõuetele

loovtöö originaalsus

Töö on omapärane, teemakäsitlus on aktuaalne

Töö on tavapärane, selles on vähe loomingulisust

Töö on stereotüüpne

Töös puudub isikupära

loovtöö raporti vormistus

Töö on vormistatud korrektselt

Töö vormistuses esineb üksikuid puudujääke

Töö vormistus on ebakorrektne ning esineb läbivalt vigu

Töö vormistus ei vasta nõuetele

kaitsmisettekande vormistus ja näitlikustamine

Ettekanne on vormistatud nõuetekohaselt, õpilane kasutab näitlikustamiseks erinevaid vahendeid, näitmaterjalide kvaliteet on väga hea

Vormistuses esineb üksikuid puudujääke, õpilane kasutab asjakohast näitmaterjali

Ettekande vormistus on ebakorrektne, kasutatud lisamaterjal ei toeta sisu ja/või on vähene

Ettekande vormistus ei vasta nõuetele, näitmaterjale ei ole kasutatud

kaitsmisettekande esitus

Väljendus on selge, tekst on liigendatud tervik, kõnelejal on hea kontakt publikuga

Kõne on selge, ülesehitus on jälgitav, kõneleja püüab publikuga kontakti luua

Kõne on monotoonne, raskesti jälgitav, kõneleja on ebakindel

Kõne on raskesti jälgitav, ülesehitus on ebaloogiline, kontakt publikuga puudub

küsimustele vastamine

Vastab soravalt ja adekvaatselt kõikidele küsimustele

Vastab küsimustele, kuid ei argumenteeri veenvalt

Üritab küsimustele vastata, kuid põhjendused ei ole veenvad

Ei oska küsimustele vastata

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald