Leping Nõva Kooli õpilaskodu kohamaksumuse tasumise kohta

Lisa 2

Nõva Vallavalitsuse 31.07.2012.a määruse nr 2 „Nõva Kooli õpilaskodusse koha taotlemise kord“ juurde

 

L E P I N G

Nõva Kooli õpilaskodu kohamaksumuse tasumise kohta

 

Käesolev leping on sõlmitud Nõval, “….......” ............................................... 20….....a.

 

Nõva Kool (edaspidi Kool), direktor Virve Tauts’ i isikus, kes tegutseb põhimääruse alusel, .......................................................................... linna/vallavalitsus või nende poolt volitatud struktuuriüksus (edaspidi Teenuse ostja (d)) ......................................................................... isikus, kes tegutseb ........................................................................................................................... alusel, sõlmivad käesoleva lepingu järgmistel tingimustel.

(Alus: Haridus-ja Teadusministri määrus nr 39 11.08.2010.a „Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord“ §4 lg 7 ja Nõva Vallavalitsuse määrus nr 1 06.01.2012 „Nõva valla põhikooli, õpilaskodus õpilaskoha ja koolieelse lasteasutuse koha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2012.aastaks).

 

1. Lepingu sisu

Kool võtab oma õpilaskodusse alates ....................................................................... õ.- a õpilase ..............................................................................................................................................., kes on

sündinud ….......................................................... a, kelle isikukood on ..........................................

ja kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on .....................................................................................

………………………………………………………….…………………………………………..

 

2. Kooli kohustused

2.1. Kool tagab õpilasele õpilaskoha õpilaskodus üldjuhul üheks õppeaastaks.

2.2. Kool informeerib Teenuse ostjat õpilaskoha tegelikust maksumusest ja esitab igakuiselt andmed vallavalitsusele arve koostamiseks õpilase elukohajärgsele omavalitsusele.

2.3. Kool osutab õpilasele abi tema õiguste teostamisel ja kohustuste täitmisel, kuid ei ole õpilase seaduslik esindaja.

 

3. Teenuse ostja(te) kohustused

3.1. Teenuse ostja (kas linna/vallavalitsus või nende poolt volitatud struktuuriüksus) esitab Koolile õpilase kohta kõik dokumendid, mis on vajalikud õpilase õpilaskodusse vastuvõtmiseks.

3.2. Teenuse ostja tasub Nõva Vallavalitsusele õpilase õpilaskodu kohamaksumuse kinnitatud tegeliku kulu ja riiklikult finantseeritava kohamaksumuse vahe.

3.3. Kinnitatud ………. ……….. õppeaasta tasu on ………… eurot kuus.

 

4. Arvelduste kord

4.1. Koolipidaja ja Teenuse ostja(te) vahelise arvelduse aluseks on Nõva Vallavalitsuse poolt kinnitatud õpilaskodu kohamaks.

4.2. Lepingupoolte vahelised arveldused toimuvad pangaülekandega esitatud arvete alusel iga jooksva kuu 15. kuupäevaks.

4.3. Maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral on õigus arvestada viivist 0,5 % iga viivitatud päeva eest maksmisele kuuluvast summast.

 

5. Lepingu kehtivus, lõppemine ja lõpetamine

5.1. Käesolev leping kehtib alates selle allkirjastamise ajast kuni eelarveaasta lõpuni.

5.2. Kõik käesoleva lepingu muudatused jõustuvad nende allakirjutamisest kõigi poolte poolt või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal.

5.3. Pooltel on õigus taotleda käesoleva lepingu ennetähtaegset lõpetamist, teatades sellest teistele pooltele kirjalikult kaks nädalat ette.

 

6. Muud tingimused

6.1. Käesoleva lepingu täitmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

6.2. Kui läbirääkimised tulemusi ei anna, lahendatakse erimeelsused lõplikult Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras.

6.3. Ükski pool ei tohi käesolevast lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi üle anda kolmandale isikule ilma teiste poolte kirjaliku nõusolekuta.

6.4. Käesolev leping on koostatud eesti keeles ja olenevalt osapooltest, vähemalt kahes identses võrdset juriidilist jõudu omavas eksemplaris, millest kõik pooled (kool, linna/vallavalitsus või nende poolt volitatud struktuuriüksus) saavad ühe eksemplari.

 

7. Poolte rekvisiidid

 

Kool:

 

 

Teenuse ostja:

 

Nõva Kool

................................................................................

Nõva küla 91101

................................................................................

Läänemaa

................................................................................

Reg. kood

Reg. kood

........................................................

Tel 4720585

Isikukood

........................................................

Nõva Vallavalitsus

Tel/fax

........................................................

A/a SEB pank

A/a

........................................................

 

..................................................................

Virve Tauts

Direktor

................................................................................

 

 

 

 

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald