Kodukord Nõva Koolis

 

 Kinnitatud direktori käskkirjaga nr 51, 12.01.2016

 

LASTEAIALASTELE

Käesoleva kodukorra aluseks on Koolieelse lasteasutuse seadus, Nõva Kooli põhimäärus, Vabariigi lastekaitse seadus ja teised õigusaktid, mis puudutavad lasteaia tegevuse korraldamist.
Meie lasteaias austatakse perekonna kasvatuspõhimõtteid ja tehakse lapsevanemaga lapse arengu ja õppimise soodustamiseks koostööd, mis toetub vastastikusele usaldusele, lugupidamisele ning avatud dialoogile.

I LASTE LASTEAEDA VASTUVÕTMINE
1. Laste lasteaeda vastuvõtmine toimub Nõva valla koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise korra alusel.
2. Direktor komplekteerib rühma vallavalitsusse laekunud kohasoovi avalduste alusel enne algava õppeaasta algust.
3. Lapse rühma vastuvõtmisel esitab lapsevanem rühma õpetajale perearsti poolt väljastatud tervisetõendi ja täidab andmetelehe.
4. Lapsevanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, et oleks võimalik kohandada lapse kasvukeskkond lapsest lähtuvalt (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 7 lg 2).
5. Suhtlemine personali ja lastevanemate vahel toimub vahetult lasteaias ja meililistis.

II LAPSE LASTEAEDA TOOMINE JA KOJU VIIMINE
1. Lasteaed on avatud esmaspäevast reedeni kell 8.00-17.00.
2. Lapse lasteaeda toomine ja koju viimine toimub lapsevanemale sobival ajal lasteaia päevakava järgides, sealjuures ei tohi see segada une- ja söögiaega, planeeritud õppe- ja kasvatustegevusi ning lahtiolekuaega.
2.1. Hommikusööki söövad lapsed palume tuua lasteaeda hiljemalt kell 8.45.
2.2. Planeeritud õppe- ja kasvatustegevused algavad lasteaiarühmades kell 10.00.
3. Lapse turvalisuse tagamiseks annab lapsevanem isiklikult lapse üle rühma töötajale ja järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.
4. Lapsevanem teavitab vajadusel rühmaõpetajaid kodustest sündmustest ja lapse füüsilisest ning emotsionaalsest seisundist, see aitab rühma personalil last ja tema käitumist paremini mõista.
5. Lapse hilinemisest või puudumisest palume teavitada rühmaõpetajat hiljemalt kella 8.30-ks.
6. Kui lapsevanem lahkub koos lapsega lasteaiast, siis tuleb sellest kindlasti teavitada rühmaõpetajat.
7. Peale lapse üleandmist lapsevanemale vastutab lapse eest lapsevanem (k.a. koos lastevanematega toimuvatel ühisüritustel).
8. Kui lapsele ei ole lasteaia lahtioleku ajal järele tuldud, siis võtab õpetaja lapsevanematega telefoni teel kontakti. Kui see ei õnnestu, informeerib õpetaja lapsevanema mitteilmumisest kooli direktorit ja kui ka selle aja peale pole järele veel tuldud, teavitab töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.
9. õigus last üle anda vanemate poolt eelnevalt tutvustatud või volitatud esindajatele.

10. Rühma töötajal on keelatud last üle anda alaealisele või selleks volitamata isikule..
12. Lasteaed on suletud riigipühadel. Riigipühadele (Uusaasta 1.01, Vabariigi aastapäev 24.02, Võidupüha 23.06, Jõulud 24.12) vahetult eelneval tööpäeval suletakse lasteaed kolm tundi varem. Lasteaed võib olla suletud ka talvisel koolivaheajal, kooskõlastades eelnevalt lastevanematega ja teavitades vähemalt kolm nädalat ette.

III LAPSE RIIETUS
1. Lasteaias on vajalik vahetusriiete ja mugavate vahetusjalanõude olemasolu. Lõunauinakuks sobivad pidžaama, öösärk või T-särk.
2. Lapsel peavad kaasas olema isiklikud hügieenivahendid - on oma kamm, taskurätik või salvrätikud nina puhastamiseks, hambahari ning väikeste äparduste puhuks vahetusriided (kokkuleppel vajadusel ka mähkmed).
3. Õues viibimiseks palume tuua ilmale sobilikud, kergesti selga pandavad ning lihtsate kinnitustega mänguriided, jalanõud ja kindad. Suvel on õues vajalik peakate.
4. Lapsevanem jälgib, et lapse lasteaias kasutusel olevad riided ja isiklikud asjad on puhtad ja korrastatud.
5. Lapsevanemalt on nõutud lapse isiklikud voodiriided ja –pesud, käterätik ja hambahari.

IV LAPSE TERVIS
1. Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 13 lg 1).  Rühma õpetajal on õigus keelduda rühma vastu võtmast last, kellel on palavik, kõhulahtisus, silmapõletik, tugev nohu, köha, oksendamine, pedikuloos (täid) või muud viirus- ja nakkushaiguste sümptomid.  

2. Lapsevanem informeerib direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonna ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.
3. Rühma õpetajal on keelatud anda lastele ravimeid (v.a. esmaabi) ega lubada ka lapsel neid iseseisvalt sisse võtta. Kroonilise haiguse puhul võib anda erandjuhul lasteasutuses ravimeid arsti ettekirjutusel (nt suhkruhaigele) määratud annustes üksnes vanema vastutusel..
4. Päeva jooksul lasteaias haigestunud lapsele kutsutakse lapsevanem (vajadusel arst) ning laps saadetakse olenevalt lapse tervise seisundist kas koju või tervishoiuasutusse.
5. Lasteasutuses lapsega toimunud õnnetusjuhtumi korral informeerib õpetaja sellest lapsevanemat ja direktorit, vajadusel kutsutakse kiirabi.
6. Nakkushaigusest (silmapõletik, tuulerõuged, sarlakid, leetrid jne) tuleb teavitada koheselt oma rühma õpetajat, kes informeerib sellest direktorit.
7. Lasteaia õpetaja (tema puudumisel direktor) teavitab kõiki lapsevanemaid lasteaias esinevast nakkusohust või pedikuloosi juhtumist.
8. Peale haigust lasteaeda tagasi tulles esitab lapsevanem perearsti tõendi lapse lubamise kohta lastekollektiivi.
9. Juhul, kui lapsevanem on last lubamatul viisil kohelnud, on lasteaia direktor ja valla sotsiaaltöötaja pädevad sekkuma konflikti lahendamisse ning vajadusel tegema esildise politseile (Eesti Vabariigi lastekaitse seadus § 31 punkt 2).

V MÄNG JA ÕUESOLEK
1. Laps võib lasteaeda kaasa võtta isiklikke mänguasju vastavalt rühmas kehtestatud korrale, arvestades sellega, et õpetaja ei vastuta nende kadumise või katkiminemise eest.
2. Lasteaias viibivad lapsed õues 1-2 korda päevas. Õues viibimise aeg sõltub välisõhu temperatuurist ja tuule kiirusest (tuule-külma indeksist). Madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral lapsi õue ei viida.
3. Kõik lasteaias olevad lapsed osalevad õuetegevustes.
4. Jalg- ja tõukeratastega, sm rulluiskudega sõitmine lasteaia territooriumil võib toimuda kokkuleppel õpetajaga ja ainult kaitsevarustuse (kiiver, soovitavalt ka põlve- ja küünarnukikaitsmed) olemasolul (SM määrus 24.09.2010 nr 61 § 9 lg 9).
5. Lasteaeda kaasa võetud isiklikud vahendid - kelgud, suusad, rattad, rulluisud jm spordivarustus palume markeerida. Lasteaed ei vastuta ööseks või nädalavahetuseks lasteaeda jäetud lapse isiklike õuevahendite eest.

6. Lapsel peavad olema libisemiskindla tallaga ja kindlalt jalas püsivad jalanõud, et vähendada komistamis – ja kukkumisohtu.
VI TURVALISUSE TAGAMINE

1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

2. Lasteaias on mängu- ja võimlemisvahendeid, mille konstruktsioon, mõõtmed ja pindade viimistlus vastavad lapse eale ja kasvule ning tagavad ohutu kasutuse. Ronimisredeleid, spordi- ja mänguväljaku ning võimlemisvahendeid on kontrollitud tootja juhendite kohaselt. 3. Lasteaia mööbel on paigutatud nii, et on välditud vigastuste tekkimine ja lastel on võimalikult palju ruumi mängimiseks.

4. Kui laste õuesoleku ajal on ühel rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab teine rühma töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal

5. Lasteaia ja kooli õueala on motoriseeritud liiklusvahenditele suletud, va kooli teenindavale transpordivahendile, kellel on vastav luba.

6. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

7. Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub vastavalt kooli kriisiplaanile.

VII LAPSEVANEMA OSALUSTASU JA TOIDURAHA ARVESTAMINE
1. Lapsevanema osalustasu suurus on kehtestatud Nõva Vallavalitsuse poolt.
2. Lapse toidukulu päevamaksumuse kehtestab Nõva Vallavalitsus.
3. Lapsevanem teavitab telefoni teel õpetajat lapse puuduma jäämisest või tagasitulekust lasteaeda hiljemalt eelmise päeva kella 15.00-ks, nädalavahetusel hiljemalt esmaspäeva hommikul kella 8.00-ks. Õigeaegse teavitamise puhul toimub toidult maha arvestus alates puudumise esimesest päevast. Hilisema teavituse korral toidupäeva arvestusest last maha ei arvata.
4. Arve lapsevanema osalustasu ja toiduraha maksmiseks väljastab vallavalitsuse raamatupidaja lapsevanema e-postile.
5. Palume arve tasuda 10 päeva jooksul peale arve saabumist.
6. Makseraskuste korral palume pöörduda koheselt valla sotsiaaltöötaja poole.
7. Lasteaiatasude võlgnevuse korral 2 kuu ulatuses on lasteaial õigus last mitte vastu võtta enne kui võlgnevus on likvideeritud. Võlgnevuse püsimisel arvestatakse laps lasteaia nimekirjast välja hoolekogu otsusega.
8. Infot makstudosalustasu kasutamise kohta saab direktorilt.
HEA LAPSEVANEM:

*Laste sünnipäevi tähistame rühmas. Soovi korral võib sünnipäevalaps kostitada mängukaaslasi maiustustega, arvestades sealjuures rühmas kehtestatud korda ja laste arvu.
*Palun teatage õpetajale, kui Teie kontaktandmed (telefoninumbrid, e-post, aadress) on muutunud!
*Ettepanekute ja probleemidega palume pöörduda õpetaja või direktori poole.
Lasteaed on lapse jaoks teine kodu. See saab tõeliselt turvaliseks ning heaks kasvu-, arengu- ja mängukeskkonnaks ainult läbi pideva koostöö lapsevanema ja lasteaia personali vahel.

KODUKORD NÕVA KOOLIS

1. ÕPILASTE KOOLI TULEK

Tuleme kooli vähemalt 10 minutit enne õppetundide algust, vahetame garderoobis jalanõud, oleme heas tujus ja tervitame kõiki oma klassi- ja koolikaaslasi ning täiskasvanuid.

Riietume eakohaselt, maitsekalt, puhtalt ja vastavalt ilmastikule. Pidulike sündmuste puhul kanname üritusele sobivat korrektset riietust.

Koolimajas me ei kanna peakatet, nõutavad on vahetusjalatsid.

Sporditundides kanname spetsiaalset spordiriietust, lähtume ilmastikust ja hügieeninõuetest. Peale sporditundi peseme ja vahetame selga kooliriided.

2. KÄITUMINE TUNNIS

Enne tunni algust paneme valmis õppe- ja abivahendid. Õpetaja tundi tulekut austame püsti tõusmisega. Õppetunni alustab ja lõpetab õpetaja.

Tunnis mõtleme kaasa, kuulame õpetajat, vastajat, oskame avaldada oma mõtteid ja arvamusi ning teeme seda nii, et kõne oleks loogiline, viisakas, lugupidav ja mõtlemapanev.

Arendame endas kuulamisoskust, see on suur kunst. Tühi lobisemine jätab minust pealiskaudse inimese mulje.

Me ei sega tundi, austame õpetajat ja kaaslasi.

Me ei puudu põhjuseta, sest kõik tundides õpitu tuleb järele vastata. Põhjuseta puudumise korral menetletakse juhtumit seadusandluses ettenähtud korras.

Hoiame raamatuid ja selleks kasutame ümbrist.

Tunnis me ei kasuta infotehnoloogilisi vahendeid (mobiiltelefon, mängud, pleier, kõlar jne) va õpetaja loal. Keelatud aineid me kooli kaasa ei võta. Tundi ei võta kaasa ei sööki ega jooki.

Tualetti kasutame ainult vajadusel.

Koolis kaasas olevate tehniliste vahendite järelevalve eest on kõikidel õpilastel isiklik vastutus.

3. KÄITUMINE VAHETUNNIS

Vahetunnil viibime hallis, garderoobi siseneme vaid janu kustutamiseks, riietumiseks või korrapidajaõpilasena, kes koos korrapidajaõpetajaga vastutavad korra eest hallis ja garderoobis. Tunni algul helistab korrapidaja kella ja kustutab tuled.

Vahetundidel ei istu aknalaudadel.

Austame ennast ja teisi ning kasutame vahetundi viisakaks puhkamiseks.

Oleme tähelepanelikud kaasõpilaste ja õpetajate suhtes. Hoiame oma ümbrust puhtana.

Me hoiame ühist vara ja jälgime, et seda teeks ka teised.

Arusaamatuste korral pöördume korrapidajaõpetaja või klassijuhataja poole.

Me ei kasuta meelemürke, alkoholi ega sigarette.

Tualettruumides käitume kultuurselt nagu oma kodus.

Korrapidajana täidame täpselt oma kohustusi.

4. KÄITUMINE KOOLI SÖÖKLAS

Sööklasse siseneme rahulikult ja tormamata, võtame sööki sobivas koguses ja istume ettenähtud kohta. Sööme vaikselt ja järgime laukombeid.

Sööklast me toitu välja ei too.

Kasutatud toidunõud asetame ettenähtud kohta.

5. OSAVÕTT RINGIDE TÖÖST JA KOOLIÜRITUSTEST

Oleme aktiivsed osalejad huviringide töös.

Võimaluse korral osaleme korrapäraselt, puudumise vajaduse korral anname sellest eelnevalt teada ringijuhendajale. Peame meeles, et oleme kohal õigeaegselt.

Võtame osa klassi -ja kooliüritustest. Lähtuvalt kooli kodukorrast on õppereisid ja kooliüritused kohustuslikud, kuna need on osa õppe-kasvatustööst ning t kinnitatud kooli huvitegevuse kalenderplaanis.

6. KÄITUMINE VÄLJASPOOL KOOLI

Käitume igas olukorras arukalt ja viisakalt, peame lugu kaasinimestest, ei tee häbi oma vanematele ega koolile.

Me ei viibi väljas pärast kella 21.00 ilma täiskasvanud saatjata.

Me ei viibi pärast kella 20.00 avalikes kohtades, kus müüakse alkoholi.

Viibime vabal ajal värskes õhus, teeme sporti, käime teatris, näitustel, kinos jne. Loeme raamatuid ja abistame oma vanemaid.

Täidame Korrakaitseseaduse § 55. Avalikus kohas käitumise üldnõudeid:

 (1) Avalikus kohas on keelatud käituda teist isikut häirival või ohtu seadval viisil, eelkõige:
 1) teist isikut lüüa, tõugata, kakelda, loopida asju teise isiku, looma või asja pihta neid ohtu seades või käituda muul viisil vägivaldselt;
 2) teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või ähvardada;

7. KOOLI ON KEELATUD KAASA VÕTTA:

ohtlikke, mürgiseid, plahvatusohtlikke aineid;

terariistu;

tikke, püstoleid, “tossutajaid”, suitsupomme, omavalmistatud ja kauplusest ostetud ohtlikke mänguasju jms;

seinu ja mööblit määrivaid aineid;

alkohoolseid jooke, sigarette ja narkootikume.

TUGI- JA MÕJUTUSMEETMETE RAKENDAMINE ÕPILASE SUHTES

Eesmärgiks on mõjutada õpilast kooli kodukorra kohaselt käituma, teistest lugupidama ning ennetama turvalisust ohustavate olukordade tekkimist koolis. Õpilane järgib kooli kodukorda, teisi Eest Vabariigis kehtivaid seadusi ja seadusakte ning peab kinni kooli headest tavadest.

Meetmed:

Arenguvestlus lapse ja vanematega (või ühega neist) ning klassijuhataja

Käitumise arutamine lapsevanemaga/klassijuhataja, vajadusel kaasatakse aineõpetajad.

Õpilase käitumise arutamine direktori juures (vajadusel õppenõukogus) ja olukorra fikseerimine kirjalikult – õpilase seletuskiri/ õpetaja ja kasvataja olukorra kirjeldus.

Kirjalik noomitus (direktori kk-ga).

Käitumishinde alandamine mitterahuldavaks 15 põhjuseta puudutud tunniga õppeveerandis.

Õpilase koolitööks mittevajalikud esemed annab õpilane õpetajale ja need tagastatakse vajadusel lapsevanemale.

Konfliktolukorra lahendamine osapoolte, klassijuhataja ja direktori osavõtul. Vajadusel kaasatakse kohalik konstaabel või noorsoopolitseinik ja elukohajärgne tugivõrgustik.

Ajutine õppes viibimise keeld (poolaastas kuni 2 nädalat ehk 10 õppepäeva). Otsuse teeb kooli direktor. Kui õpilane on ajutiselt koolist kõrvaldatud, siis on tal kohustus saavutada selle aja lõpuks nõutavad õpitulemused individuaalse õppimise teel, e-kooli koduste ülesannete ja tunnis läbitud materjali alusel. Otsus koolist kõrvaldamise kohta vormistatakse direktori käskkirjana ja sellest informeeritakse lapsevanemat. Teatis saadetakse digitaalselt e-posti teel või antakse vanemale allkirja vastu.

Varaliste kahjude materiaalne vastutus lasub lapsevanemal.

ÕPILASTE TURVALISUS KOOLIS

Kool tagab õpilase koolis viibimise ajal temale vaimse ja füüsilise turvalisuse ning tervise kaitse.

Turvalisust ohustavate olukordade ennetamine.

Õpilane on tähelepanelik, täidab kooli kodukorda, hoidub ohtlikest situatsioonidest ja ohuallikatest eemale:

 • ei puuduta elektrikilpe, juhtmeid, lampe; katkiseid lüliteid, teatab ohust kohe korrapidajaõpetajale;

 • ei roni aknalaudadele;

 • ei ava loata halli välisust;

 • kui märkab suitsu, tuld – teavitab sellest kohe täiskasvanuid;

 • ei puuduta kustutite reguleerimiskraane ega plomme;

 • sulgeb ja avab uksed vaikselt.

Juhtumitest teavitamine.

Õpilane teatab hädaolukordadest kohe lähimale töötajale. Kui täiskasvanuid läheduses pole, pöördub ise päästeameti poole, helistab numbril 112 ja räägib:

 1. mis juhtus;

 2. kus juhtus.

 3. kes ta on;

Vaimse ja füüsilise vägivalla ennetamine.

Vaimne ja füüsiline vägivald koolis on keelatud õpilaste ja õpetajate vastu:

 • kaasõpilase togimine;

 • tõukamine;

 • löömine;

 • peksmine;

 • sulgemine ruumi;

 • asjade äravõtmine;

 • lõhkumine;

- mõnitamine;

- alandamine;

- pilkamine;

- sildistamine;

- manipuleerimine;

- kaaslaste ülesässitamine teatud õpilase või õpetaja vastu;

- inetute ja roppude sõnade kasutamine;

- petmine ja valetamine;

- varastamine.

Turvasüsteem

 1. Õpilaste käitumist vahetundides jälgivad korrapidajaõpilane/ -õpetaja.

 2. Õpilaste käitumist koolimaja ümbruses jälgivad nende eest vastutavad õpetajad (pikapäevarühma õpetajad, ainetundide õpetajad, ringijuhid).

 3. Õpilasel on võimalik abi saamiseks pöörduda oma klassijuhataja, korrapidajaõpetaja või direktori poole, õpilaskodus kasvataja poole.

 4. Vastavalt pahateole karistatakse õpilast kooli kodukorras sätestatud meetmetele.

ÕPILASKODU KODUKORD

 1. Õpilased saavad koha kooli õpilaskodus kooli direktori käskkirjaga üheks õppeaastaks.

 2. Õpilaskodus elavatele õpilastele laienevad Nõva Kooli kodukord.

 3. Õpilane saab õpilaskodus elamiseks oma kindla voodikoha.

 4. Õpilasel on kohustus hoida terve päev tuba korras (hommikust kuni magamaminekuni).

 5. Välisjalanõud paneb iga õpilane ise selleks ettenähtud jalanõude riiulisse, välisriided esiku nagisse ja pesutarvikud hoiab duširuumis. Õpilaskodus kannab õpilane susse ja peale pesemist hommikumantlit.

 6. Õpilased on korrapidajad graafiku alusel ja vastutavad kõikide ühiskasutuses olevate ruumide korrashoiu eest.

 7. Õpilane on kohustatud saabuma õpilaskoju kell 16.00

 8. Õpilaskodu seintele plakatite, kaunistuste jms. paigaldamine on lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.

 9. Mööbli ümberpaigutamine on lubatud äärmisel vajadusel ja kasvataja nõusolekul.

 10. Seinte, lagede, põrandate, akende, uste, mööbli lõhkumise ja rikkumise hüvitavad õpilase vanemad.

 11. Õppimise ajal kella 17.00- 18.30 viibib õpilane oma toas ja tegeleb õppimisega.

 12. Peale kella 18.30 vastab iga õpilaskodu õpilane kasvatajale oma õppetöö ja näitab ette oma järgmiseks päevaks pakitud koolikoti.

 13. Õpilane on kohustatud esitama õpilaspäevikut igal päeval pikapäevarühma õpetajale ja õpilaskodus kasvatajale.

 14. Haiguse korral -  kõrge palavikuga saab õpilane jääda päeval õpilaskodusse, haiguse kestes saadetakse õpilane kooskõlastatult vanemaga koju.

 15. Koolist puudumise korral esitab õpilane tõendi, mille annab klassijuhatajale, kuid näitab ka oma kasvatajale.

 16. Esmalt pöördub õpilaskodu õpilane probleemide korral oma kasvataja poole.

 17. Õpilaskodu õpilane läheb igal nädalavahetusel ja vaheajal oma koju.

 18. Õpilane toob nädala alguses kaasa puhtad riided ja reedel koju minnes võtab mustad riided  koju kaasa. Vajadusel on võimalik oma riideid ka õpilaskodus pesta pesumasinaga.

 19. Sokid ja aluspesu peseb õpilane ise käsitsi.

 20. Õpilasel on kohustus anda oma väärtuslikud asjad, mobiiltelefonid, MP 3 – ed, pleierid kasvataja ruumi lukustatud kappi hoiule.

 21. Õpilane peseb end duširuumis 10 min.ja 5 min. koristab ruumi enda järel.

 22. Kell 20.00 on õpilaskodus õhtusöök, kell 21.30 lähevad õpilased oma tubadesse ja 22.00 on öörahu.

 23. Õppimistunni ja öörahu ajaks antakse oma arvutid ja mobiiltelefonid kasvataja kätte.

 24. Oma tarbeks varutud kiiresti riknevaid toiduaineid hoitakse õpilastele ettenähtud külmikus märgistatult nimesiltidega.

 25. Õpilane ei lahku õpilaskodust ja õpilaskodu territooriumilt kasvataja loata. Nädala sees õpilaskodust lahkumine saab toimuda direktori või kasvataja loal. Õpilase omavolilise lahkumise eest õpilaskodust/koolist vastutab lapse eest lapsevanem. Kasvataja/õpetaja teavitab sellest lapsevanemat.

Õpilaskodus on rangelt keelatud  

1. Viibida teiste tubades.

2. Kanda teiste riideid ja laenutada kaaslastele oma riideid ja muid isiklikke asju.

3. Suitsetada ja omada tikke ja tulemasinaid.

4. Varastada.

5. Omada ja tarbida narkootilisi aineid ning alkoholi.

6. Kiimelda ja olla seksuaalvahekorras.

7. Lahkuda omavoliliselt õpilaskodu territooriumilt.

8. Voodikohtade, tubade ja inventari vahetamine ilma kasvataja nõusolekuta.

9. Mängida hasartmänge, ropendada ning segada teiste öörahu.

10. Viibida õpilaskodus ebakaines olekus, vilistada, uksi prõmmida, algatada kaklusi,ahistada moraalselt ja füüsiliselt kaasõpilasi või kasvatajaid.

11. Kasutada tubades kütteseadmeid, muusikakeskuseid, arvuteid, televiisoreid.

12. Valmistada toitu, hoida ja süüa/juua tubades.

13. Kanda prügi oma toast üldkasutatavatesse ruumidesse või akendest välja loopida.

14. Kõrvaliste isikute viibimine õpilaskodus.

15. Jätta koolimajja koolikotti ja kehalise riideid.

16. Panna õpilaskodus seintele plakateid.

17. MP3-de, pleierite kasutamine koolis ja õpilaskodus öörahu ajal, samuti mobiiltelefonide kasutamine õppetundides ja öörahu ajal õpilaskodus.

18. Segada või häirida tahtlikult kaasõpilast õpilaskodus õppetundideks valmistumise ajal.

Mõjutusvahendite kord:

Kiitus avaldatakse erilise hoole, korra ja heateo eest.

Õpilaskodu kodukorra rikkumised fikseeritakse seletavas kirjelduses. Kolmanda eksimuse korral karistatakse õpilast direktori käskkirjaga. Käskkirjad tehakse teatavaks lapsevanematele. Probleemide jätkumisel kutsutakse õpilane koos vanemaga õppenõukogusse, lisaks käskkirjale alandatakse jooksva õppeveerandi käitumishinne. Olenevalt süüteost teavitatakse kohalikku konstaablit või maakonna noorsoopolitseid. Jätkuvate korrarikkumiste korral eemaldatakse õpilane õpilaskodust või arvatakse õpilaskodu nimekirjast välja.

Kodukorra uuendamine, kinnitamine ja teavitamine

Käesolev dokument vaadatakse üle uue õppeaasta alguseks, vajadusel viiakse sisse muudatused. Peale hoolekogu arvamuste avaldamist kinnitatakse direktori poolt ning avalikustatakse kooli kodulehel. Antud dokument edastatakse kõikidele osapooltele tutvumiseks ja õpilastele allkirjastamiseks.

 

 

Telefon: +372 47 20 585  
Nõva Kool, Nõva küla, Lääne-Nigula vald, Läänemaa, 91101 Nõva vald